SKGS har getts möjlighet att delge sina synpunkter på Svenska Kraftnäts (SvK) nätutvecklingsplan och lämnar följande svar

SKGS anser:
• Att planen är välskriven men har brister i hur samhällsnyttan analyseras
• Att reinvesteringar i existerande nät måste prioriteras
• Att en diskussion måste till om avvägning mellan nytta och kostnad för politiskt framdrivna investeringar
• Att de förväntade höjningarna av effektavgiften är oacceptabla
• Att producenterna måste bära större del av de ökade kostnaderna
• Att den försämrade effektbalansen i SE3 och SE4 är mycket oroande
• Att det blir ökad risk för prisskillnader mellan södra och norra Sverige