De i SKGS ingående branschorganisationerna; skogsindustrierna, Jernkontoret, Plast- & Kemiföretagen och SveMin har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad rapport och lämnar nedan gemensamma synpunkter.