SKGS har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Nätanslutningsutredningens betänkande SOU 2008:13 ”Bättre kontakt via nätet – om anslutning av förnybar elproduktion”. SKGS vill framföra följande.