Arkiv för februari 2013

Långsiktighet och förutsägbarhet är förutsättningar för en trygg och fungerande marknad

Miljöminister Lena Ek skriver i sin artikel på DN Debatt 2013-02-11 att genom att vänta med försäljningen av 900 miljoner utsläppsrätter (sk backloading) kan priset på utsläppsrätter kortsiktigt höjas. Lena Ek nämner vidare detta som ett ”förslag som kan genomföras snabbt”. Fort och fel är dock ingen framkomlig väg i våra ögon. Inom EU är utsläppshandelssystemet det främsta styrmedlet för minskad klimatpåverkan. Systemets syfte är att på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen till en given nivå för de sektorer som ingår. Systemet är marknadsbaserat och priset på utsläppsrätterna reflekterar utbud och efterfrågan. Dagens relativt låga prisnivå (<5 Euro/ton) har gjort att vissa högljudda politiska röster krävt förändringar i systemet. Detta har föranlett EU Kommissionen att lägga fram förslag om närmast panikartade ingrepp i utsläppshandelssystemet där bland annat backloading ingår. Dessa förslag löser inte klimatfrågan, de endast ökar kostnaden för deltagarna i systemet. Från det svenska näringslivet efterlyser vi istället en samlad och klok diskussion vad gäller EUs miljö- och klimatambitioner framöver och hur vi kan kombinera dessa med tillväxt och välstånd för Europa.

SKGS lunchseminarium om elmarknadens påverkan av ökad andel intermittent kraft

Den 8 februari anordnade SKGS ett seminarium med Doktor Phil Hare och Michel Martin från energikonsultföretaget Pöyry. De båda gästerna berättade om de utmaningarna energimarknaden ställs inför i framtiden, i takt med att inslaget av variabel elproduktion, framförallt vindkraft, ökar. Vindkraftens produktion är per definition beroende av vädret. Pöyry har bland annat tittat på vindförhållandena i norra Europa och applicerat befintliga vinddata på en kraftig utbyggnad av vindkraft i framtiden. Med dessa beräkningar ifrågasätter man bland annat påståendet att ”vinden balanserar sig själv, det blåser ju alltid någonstans i Europa”.