Arkiv för mars 2015

Remissyttrande från SKGS över promemoria ”Ambitionshöjning inom elcertifikatssystemet till 2020”

SKGS anser:
* Att förslaget om höjda ambitioner i elcertifikatsystemet inte bör hanteras separat, så som föreslås, utan beredas inom energikommissionen
* Att förslagets konsekvensanalys är bristfällig, då den saknar ett brett systemperspektiv
* Att det saknas underlag för att bedöma förslagets effekter på svensk basindustris konkurrenskraft
* Att förslaget mot denna bakgrund inte kan ligga till grund för lagstiftning