Arkiv för februari 2016

Synpunkter från SKGS för framtida elnätsreglering

Vid utformning av framtida elnätsreglering anser SKGS att Energimarknadsinspektionen (hädanefter Ei) måste ta fasta på följande:

• Att utvecklingen av nättarifferna har en direkt påverkan på basindustrins internationella konkurrenskraft
• Att nätbolag per definition bedriver verksamhet med låg risk
• Att kundens intresse ska tas tillvara på ett bättre och mer aktivt sätt än idag
• Att vid beräkning av kapitalbasen ska denna baseras på ursprungliga investerings-kostnader nedräknade med normala avskrivningar
• Att övergångslösningen för utrustning över 38 år ska tas bort
• Att avkastningsräntan ska regleras i förordning
• Att anslutningsavgifter inte ska inkluderas i kapitalbasen