Aktuellt

Remiss – Kommuner behöver bättre incitament för vindkraft

Industrins omställning och nya industrisatsningar i Sverige förväntas leda till en ökning av industrins elbehov med 70 TWh mellan 2023-2030 enligt en färsk studie från SKGS. Enligt samma studie kan energibalansen i Sverige upprätthållas förutsatt att utbyggnaden av vindkraft på land fortsätter på samma nivå som idag, det vill säga en ökning med 5,4 TWh per år mellan 2025-2030. Tyvärr ser utbyggnadstakten för landbaserad vindkraft ut att avta kraftigt efter 2025 där den främsta orsaken är att kommuner inte tillstyrker vindkraftsprojekt. Det behövs därför starkare incitament för både närboende och kommuner att tillstyrka vindkraftsetableringar och därutöver skulle bestämmelserna kring det kommunala vetot behöva ses över. Om vetot ska vara kvar behöver det meddelas tidigare och en tillstyrkan måste vara bindande under en viss tid.

Remiss – En stärkt effektreserv måste innehålla efterfrågeflexibilitet

SKGS har yttrat sig om Rapporten ” Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden”. SKGS delar Svenska kraftnäts oro över effekttillräckligheten. På kort sikt behöver det ökade importbehovet hanteras med en utökad effektreserv som även innehåller efterfrågeflexibilitet. På längre sikt behöver effektreserven kompletteras eller ersättas med styrmedel som säkerställer att det finns tillräckligt med planerbar elproduktion, efterfrågeflexibilitet och energilager som deltar i den ordinarie marknaden för att klara en trygg elförsörjning till en konkurrenskraftig kostnad.

Replik – DN debatt 15 juni

Ellevio skriver på DN debatt att en förändrad elnätsreglering riskerar nödvändiga investeringar i elnätet, SKGS håller inte med. Elnätet behöver byggas ut i rekordfart, men det innebär inte att vi ska ge upp kundperspektivet i elnätsregleringen. Det är viktigt att elnätsmonopolen regleras så att elanvändarna inte betalar mer än kostnaderna för de faktiska investeringarna i elnätet och en rimlig vinst till elnätsägarna. Elnätsregleringen måste utformas så att den inte slår alltför hårt mot industrins konkurrenskraft.