21 maj, 2019

Nyheter

Arbetet för ett robust elsystem fortsätter

Skogen, kemin, gruvorna och stålet är en central del av grunden för Sveriges välstånd. En konkurrenskraftig basindustri ger ett viktigt bidrag till framtidens välfärd. Vad som sker de närmaste åren inom energipolitiken kommer att ha stor betydelse för basindustrins förutsättningar att utvecklas i Sverige.

SKGS uppgift är att föra fram basindustrins ståndpunkter i frågor som rör elsystemet. Vi ska vara synliga och offensiva i samhällsdebatten och delta i diskussionen med självförtroende. Samtidigt ska vi vara ödmjuka inför den politiska processen och vara en konstruktiv samtalspartner.

2016 års Energiöverenskommelse mellan fem av riksdagens partier gav energipolitiken ökad förutsägbarhet. Men den adresserade inte i tillräcklig utsträckning risken för effektbrist. Innan Svenska kraftnäts kraftbalansrapport avseende vintern 2017/2018 publicerades i somras hade inte effektbalansen ägnats tillräcklig uppmärksamhet.

Svenska kraftnäts prognoser för de kommande fem vintrarna visade på betydande effektunderskott. SKGS närmare granskning av de icke publicerade delarna Svenska kraftnäts prognoser visade på ett särskilt kraftigt ökat underskott i elområde SE3.

Elektrifieringen av både industrier och transporter är starkt bidragande orsaker till att effektbehovet ökar i södra Sverige. Även om elproduktionen byggs ut i norr begränsas överföringen till syd av att elnätets överföringskapacitet, som inte kan utökas i tillräcklig takt med dagens långa tillståndsprocesser.

I början av november i fjol arrangerade SKGS ett välbesökt seminarium om risken för effektbrist där alla ledande energipolitiker deltog. Diskussionen ledde fram till ett erkännande av problemet – vi står inför en reell effektutmaning som måste hanteras för att inte effektbrist ska uppstå kalla dagar kommande vintrar. Något som i värsta fall kan leda till att strömmen stängs av periodvis, så kallad roterande frånkoppling. I februari följdes seminariet upp med ett frukostseminarium om möjliga åtgärder för att minska risken för effektbrist.

Här står vi idag. Effektutmaningen och dess konsekvenser är nu känd och det finns en bred politisk samsyn om att risken för effektbrist behöver hanteras. Nu måste vi så snabbt som möjligt vidta åtgärder som minskar risken för effektbrist.

SKGS har tagit fram åtgärdsförslag inom sex områden som bidrar till att stärka effektbalansen:

  1. Värna befintlig kraft som stärker effektbalansen
  2. Inför inga nya subventioner som försämrar effektbalansen
  3. Upphandla en större effektreserv
  4. Eftersträva flexibilitet som är ekonomiskt effektiv
  5. Klarlägg det långsiktiga effektansvaret
  6. Säkerställ snabbare och enklare tillståndsprocesser

Vi har presenterat förslagen och ser fram emot en diskussion om dem och andra förslag som syftar till att säkerställa effektbalansen på kort och lång sikt. Det vi inom basindustrierna vill se nu är handlingskraft från politikernas sida. Osäkerheterna om elsystemets robusthet hämmar inte bara basindustrins investeringar i Sverige.

Politiken ska inte se industrin som en lösning på ett elsystem som inte räcker till utan ett väl fungerande elsystem bör vara basen för att utveckla samhället och industrin i Sverige.

Henrik Sjölund, ordförande SKGS