13 maj, 2022

Nyheter

Arman Teimouri (L): ”Vi vill värna den svenska energimixen”

Inför valet i september har SKGS intervjuat partiernas energipolitiska talespersoner. Även energiminister Khashayar Farmanbar (S) har intervjuats. I den här intervjun redogör Liberalernas energipolitiske talesperson Arman Teimouri för partiets energipolitik och hur den påverkar svensk industri.

Hur ser Liberalerna på elbehovet i framtiden?

”Vi gör ungefär samma bedömning som de flesta andra att det kommer att vara en markant ökning av elbehovet i hela Sverige.  För att kunna ta itu med klimatutmaningen och stärka svensk industris konkurrenskraft behöver vi använda mycket mer el.”

Hur ska man kunna tillgodose den kraftiga ökningen av elbehovet?

”Vi vill värna den svenska energimixen som består av kärnkraften, vattenkraften och det förnybara. De energislagen kommer att behöva byggas ut i balans med varandra. Det är bara så vi kan garantera både leveranssäkerheten och den samhällsekonomiska effektiviteten under hela expansionen av kraftsystemet. Vi måste ha ett energisystem som inte har en sårbarhet för vädret, det vill säga om det blåser eller inte. Ett system utan tillräcklig planerbar elproduktion skulle innebära stora förändringar i människors liv och påverka företagens konkurrenskraft negativt. Hur mycket väderberoende elproduktion vi kan ha avgörs i slutändan av hur flexibla företagen vill och kan bli i sin elanvändning.”

Hur vill Liberalerna säkerställa en tillräcklig grad av planerbar elproduktion?

”Grundproblemet är att vi kommer att minst behöva fördubbla elanvändningen inom 20 år för att skapa förutsättningar för industrins omställning och tillväxt. Fossilfria energislag som sol, vind och kärnkraft kan byggas ut i stor skala, och kärnkraften är det enda av dem som är planerbar elproduktion. Därför måste lagar och föreskrifter förändras så att man har jämställda spelregler mellan de olika fossilfria kraftslagen. Investeringarna kommer först när den politiska osäkerheten är undanröjd. Först då kan Sverige få ett energisystem som möjliggör både klimatomställningen och en ökad export.”

Hur ser Liberalerna på kärnkraftens framtid?

”Liberalerna har hela tiden sagt att det finns intressen och kapital som vill investera i ny kärnkraft. Vi har ett svenskt företag som vill bygga kärnkraft i Sverige och fler lär följa.”

Hur vill Liberalerna lösa kapacitetsbristerna i elnätet?

”När det gäller kapacitetsfrågan och elledningar så finns en samsyn över blockgränsen att kapaciteten behöver byggas ut. Det behöver ske i en högre takt än idag. Men på kort sikt måste vi använda de ledningar vi har. Nätet är idag så försvagat att Svenska kraftnät måste begränsa överföringen på ledningarna för att inte nätet ska riskera att kollapsa. Grundproblemet är att det saknas planerbar produktion i södra Sverige, men det finns åtgärder att ta till nu genast. Svenska kraftnät får stora intäkter via de så kallade flaskhalsintäkterna, så det finns pengar. Länsstyrelserna behöver bli mer aktiva i att ge prognoser om vilka behov som finns i respektive län så att nätförstärkningar kan finnas på plats i tid.”

Hur vill Liberalerna effektivisera och göra tillståndsprocesserna mer förutsägbara?

”Det finns en samsyn kring vad som behöver göras. Det handlar både om regelförenklingar och att göra tillståndsprocesserna mer förutsägbara.

Det handlar om att vara än mer tydlig mot myndigheter, se till att lagar och regler gör det möjligt för den som ska bygga att få besked mycket tidigare i processen. Det kan även handla om införandet av tjänstemannaansvar på myndigheterna.

När det gäller tillståndsprocesserna måste man ha respekt för att det finns olika intressen, som miljö, klimat och försvar, men också från kommuner och medborgare. Det här måste balanseras i beslutsfattandet. Bara så vi kan få förankrade beslut bland medborgare och ge tydliga beslut till de som ska investera. Det här måste gå i samklang med varandra. ”

Hur vill Liberalerna säkerställa el till rimligt pris till industrin?

”Man måste förstå varför vi har hamnat där vi är. Till en viss grad handlar det om Rysslands grepp över Europas energiberoende. Det handlar om det oförutsägbara vädret som påverkar vind och sol och att vi har lagt ner planerbar elproduktion i södra Sverige. Hade vi haft kvar kärnkraftverken i södra Sverige så hade vi kunnat leverera fossilfri el till kunder i södra Sverige. Vi hade också kunnat exportera mer och därmed bidra till klimatnytta och ett minskat behov av Ryssland hos våra grannländer. Det som behöver göras är att stärka den svenska energimixen, både med förnybart och planerbart. Det skulle stärka svensk konkurrenskraft och göra klimatnytta.” Priserna behöver stabiliseras. Den stora volatiliteten är skadlig oavsett genomsnittspris.

På vilket sätt är Liberalernas energipolitik bäst för svensk industri?

”Liberalernas energipolitik utgår ifrån att energisystemet är till för att leverera energi när och där människor behöver den. Systemet ska byggas utifrån människors och företags behov. Kravet är att energisystemet pålitligt ska leverera klimatneutral energi med i övrigt acceptabel miljöpåverkan samhällsekonomiskt effektivt. Det här måste åstadkommas med de fossilfria energislag vi har i kombination med andra verktyg som lagring och efterfrågeflexibilitet. Vi kommer aldrig att lyckas om vi utesluter något av verktygen på förhand. Utan kärnkraften skulle vi till exempel inte ha något fossilfritt planerbart energislag som kan byggas ut i stor skala. I så fall skulle vi tvingas gå tillbaka och ändra syftet i med energisystemet. Det skulle då i första hand tjäna en politisk vision snarare än att tillgodose människans behov av energi.