20 mars, 2007

Remissyttranden

Att inkludera luftfarten i EU:s system för handel med utsläppsrätter

Remiss av EG-kommissionens förslag till ett direktiv om att inkludera luftfarten i EU:s system för handel med utsläppsrätter (KOM(2006)818slutlig) samt Naturvårdsverkets rapport Att integrera flyget i EU:s handelssystem för utsläppsrätter (rapport 5655)

Er referens (M2007/621/Mk)

Skogen och Kemin, Gruvorna och Stålet (SKGS) har fått rubricerade direktivförslag på remiss.

De i SKGS ingående organisationerna Skogsindustrierna, Jernkontoret, Plast- & Kemiföretagen och SveMin lämnar nedan gemensamma synpunkter.

SKGS avstyrker att luftfarten införs i utsläppshandeln

SKGS menar att det föreligger en tydlig risk för att införandet av flyget i EU:s handelssystem för utsläppsrätter leder till direkta och indirekta konsekvenser för energiintensiv industri som allvarligt hotar dess internationella konkurrenskraft.
Som tydligt framgår i konsekvensanalysen till direktivförslaget kommer kostnaderna för utsläppsrätter som uppstår för flygoperatörerna i sin helhet vidareföras till slutkunderna utan någon egentlig negativ effekt på efterfrågan på flygresor och utan någon förändring av konkurrenssituationen flygoperatörerna sinsemellan. Mot bakgrund av att efterfrågan på flygresor 2005-2020, även i ett läge då utsläppspriserna ligger på 30 euro/ton, förväntas öka med 35-42 procent och att flygoperatörerna i huvudsak kommer att behöva köpa utsläppsrätter för att täcka sina ökade utsläpp kan konstateras att priserna för utsläppsrätter kommer att pressas uppåt.

Direkt negativ effekt

Den direkta effekten är således att priset för utsläppsrätter stiger och ger till resultat en ren förmögenhetsöverföring från kund till flygoperatör. Vidare konstateras att den kostnadsökning som utsläppsrätten medför är marginell för flygkunden. För energiintensiv industri riskerar ökade kostnader för utsläppsrätter att ge betydligt allvarligare konsekvenser. Energiintensiv industri konkurrerar globalt vilket bl.a. innebär att möjligheten till vidareförandet till kund av ökade kostnader, däribland kostnaden för utsläppsrätter, är starkt begränsad. Det ökade pris på utsläppsrätterna som blir följden av införandet av luftfarten i utsläppshandelssystemet riskerar därmed att hindra produktionsökningar inom energiintensiv industri. I förlängningen innebär detta uteblivna investeringar och ett hot mot tillväxten.

Indirekt negativ effekt

Den indirekta effekten av ett ökat pris för utsläppsrätter är att kostnaden vidareförs från elproducent till samtliga elkunder. Ett utsläppsrättspris på 20 – 30 euro per ton koldioxid har bedömts medföra en elprisökning på 10 – 15 öre per KWh. För energiintensiv industri, som sammantaget står för en dryg fjärdedel av den totala elanvändningen i landet, utgör varje höjning av elpriset stora ekonomiska värden. Mot bakgrund av att den el som produceras i landet i princip är koldioxidfri kan inte den kapitalöverföring från elkunder till elproducenter, som följer av marginalprissättningen på elmarknaden, motiveras av klimatskäl. Kostnadseffektivitet som är ett bärande moment i utsläppshandeln kan inte heller anses tillgodosedd i detta perspektiv. Ett införande av flyget i utsläppshandeln får till följd att ytterligare öka elkostnaderna för energiintensiv industri med negativa effekter på dess konkurrenskraft och förutsättningarna för tillväxt.

Som skildras i direktivförslaget har ett välkonstruerat system för utsläppshandel bedömts kunna spela en roll som ett av inslagen i ett omfattande åtgärdspaket för att komma tillrätta med luftfartens inverkan på klimatförändringen. SKGS konstaterar att redan en analys av de grundläggande förutsättningar som gäller för flyget leder till slutsatsen att luftfarten inte kan införas i utsläppshandeln utan allvarliga direkta och indirekta negativa effekter för basindustrins konkurrenskraft. I perspektivet att utsläppshandeln skulle kunna utgöra en del av ett större paket inkluderande flera olika åtgärder för utsläppsminskningar för luftfarten menar SKGS att möjligheterna vad gäller projektbaserade krediter för luftfarten förefaller intressanta. Med tanke på att endast begränsade erfarenheter har hunnit dras av handelssystemet och att flera problemområden identifierats samt att en översyn av handelssystemet för närvarande pågår menar SKGS att det dock inte är konstruktivt att lägga till ytterligare komplexitet i utsläppshandelssystemet i detta läge.

SKGS
Owe Fredholm
VD Plast & Kemiföretagen

Ladda ner remissyttrandet (pdf)