14 december, 2006

Debattartiklar

Basindustrin behöver utbyggd elproduktion

Texten publicerades i Västerbottens-Kuriren den 12 december 2006 som en replik på en artikel av två företrädare för Föreningen Sveriges energirådgivare.

Basindustrin behöver utbyggd elproduktion!

Svensk basindustri borde sluta med att kräva lägre elpriser och istället hushålla bättre och satsa på energieffektivisering. Det var budskapet i en debattartikel häromdagen från två företrädare för Föreningen Sveriges energirådgivare.

”Receptet” förefaller måhända aptitligt, men är alltför förenklat. Energieffektivisering är naturligtvis en betydelsefull ingrediens, men viktigast av allt är att Sveriges elproduktion byggs ut. Utan en sådan utbyggnad kan svensk basindustri inte längre utvecklas.

Basindustrin använder årligen ca 40 TWh elkraft eller ungefär en fjärdedel av Sveriges totala elanvändning. Elkostnaderna motsvarar 10-40 procent av basindustriernas förädlingsvärde. För de mest elintensiva företagen ligger elkostnaden i nivå med lönekostnaden.

Det säger sig självt att industrier som är så starkt elberoende gör allt som står i deras makt för att hushålla med energin. Energieffektivisering är därför sedan länge en högt prioriterad fråga för svensk basindustri. Energianvändningen per krona produktionsvärde har sjunkit med 40 procent sedan 1970-talet. Detta visar att industrin blivit allt effektivare, men innebär dock inte att energianvändningen minskat i absoluta tal räknat. Tillväxten kräver en ökad energitillförsel.

Svensk basindustri vill fortsätta att utvecklas och växa. Det är viktigt både för landet och olika regioner. Det är viktigt också för den globala miljön eftersom svenska basindustriföretag är energieffektiva och uppfyller stränga miljökrav jämfört med företag i övriga delar av världen. Basindustrin står redan i dag för 375 000 jobb och mer än var fjärde exportkrona. Många av jobben finns på orter med svag arbetsmarknad. Fortsatt tillväxt kräver dock en säkrad energiförsörjning med priser som stödjer basindustrins konkurrenskraft.

Den energipolitik som förts de senaste decennierna har gjort läget akut i delar av den elintensiva industrin. Skogsbolagen Billerud och Rottneros är några i raden av elberoende industriföretag som på kort tid lämnat besked om permittering respektive nedläggning som berör hundratals anställda.

För att komma till rätta med de alltför höga elpriserna krävs en utbyggd elproduktion inom Sverige. Det räcker inte med – som företrädarna för Föreningen Sveriges energirådgivare tycks tro – att plädera för energieffektivisering. Sådan sker kontinuerligt inom våra industrier. Nu behövs framför allt politisk handlingskraft i elfrågan. Följande är nödvändigt:

o Ta bort hinder för nya aktörer som kan erbjuda konkurrenskraftig elkraft – genom utbyggnad av vattenkraft, genom att stötta tillkomsten av infrastruktur för import av elkraft och genom utbyggnad av ny effektiv kraftvärme.

o Slopa avvecklingslagen för kärnkraft, genomför ingen ytterligare kärnkraftsavveckling och ta bort förbudet att bygga ny kärnkraft.

o Gå från tanke till handling när det gäller möjligheten för basindustrin att erhålla långa kontrakt till konkurrenskraftiga villkor med Vattenfall.

Lars-Erik Axelsson
Verkställande ledamot i SKGS