03 maj, 2016

Nyheter

Basindustrin enad i synen på framtidens elsystem

De fyra branschorganisationerna bakom SKGS, Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet, har enats om en vision för framtidens elsystem som säkrar basindustrins krav på trygga elleveranser till konkurrenskraftiga priser, men det krävs flera reformer på energiområdet för att nå dit

SKGS anser att framtidens elsystem fortsatt måste erbjuda kunderna en stabil elförsörjning, el av hög kvalitet, ett lågt klimatavtryck och en konkurrenskraftig systemkostnad.

Det sista är särskilt viktigt för svensk basindustri, men Anna Holmberg, energidirektör SKGS, upplever att få verkligen förstår innebörden av själva begreppet systemkostnad.

– Många i energidebatten talar om systemkostnaden, men vi upplever att få förstår vad det innebär. Systemkostnaden består nämligen inte bara av elpriset utan också av alla skatter, avgifter och tariffer. Därför påverkar många faktorer helheten och det är viktigt att systemkostnaden i ett nytt elsystem blir så låg som möjlig, eftersom varje öre betyder 400 miljoner kronor i ökade kostnader för basindustrin. Därmed slår det också hårt mot svensk ekonomi.

SKGS menar att det finns ett vägval för framtidens elsystem som, bättre än alternativen, tillgodoser basindustrins krav på leveranssäker el, konkurrenskraftiga priser och lägsta möjliga systemkostnad. Basindustrins vision presenterades under SKGS vårmöte 2016 och bygger på att man värnar det väl fungerande elsystem som redan finns i Sverige. För att behålla och utveckla dagens elsystem krävs en rad reformer på energiområdet. Anna Holmberg utvecklar:

– Sveriges elsystem rankas som världens näst främst av World Energy Council. Det är en tillgång som vi anser att man bör utveckla snarare än avveckla. Det är en naturlig utgångspunkt för oss inom näringslivet och vi anser att det är en princip som även bör gälla inom politiken – därför ser vi hellre en evolution än en revolution av elsystemet.

Anna Holmberg förklarar att vattenkraftens produktionsförmåga är helt avgörande för basindustrins framtida elleveranser. Därför bör man utvärdera om det går att få ut mer av vattenkraften i termer av effekt och flexibilitet. Behovet av att modernisera dagens vattenkraftverk är stort, men många vattenkraftsägare hindras från reinvesteringar på grund av höga produktionskostnader. Därför anser SKGS att fastighetsskatten på vattenkraft bör sänkas till samma nivå som för övriga kraftslag.

Även kärnkraften är avgörande för basindustrins elleveranser. SKGS ser det därför som nödvändigt att effektskatten slopas, för att hindra fler reaktorer att stängas i förtid och för att ge kärnkraftsägarna incitament nog att investera i oberoende härdkylning. SKGS anser även att partierna bör hålla dörrarna öppna för all form av teknikutveckling och att man därför inte heller ska stänga dörren till ny kärnkraft. Vidare vill SKGS inte se några ändringar i elcertifikatssystemet före 2020, utan låta det verka enligt nu gällande politiska beslut.

Anna Holmberg avslutar med att sammanfatta vad som krävs för att utveckla dagens elsystem:

– Överlag handlar det om att säkerställa att skatter och regulatoriska krav inte slår ut en väl fungerande produktionskapacitet. För att ytterligare utveckla dagens elsystem bör regeringen även utreda behovet av en ändrad elmarknadsdesign. Däremot bör man avstå från att införa kapacitetsmarknad, avslutar Anna Holmberg.

HÄR kan du läsa SKGS inspel till Energikommissionen