09 juli, 2007

Pressmeddelanden

Basindustrin tar sitt ansvar i klimatfrågan

'- Klimatproblemet är avgörande för allas vår framtid och det är självklart att vi inom svensk basindustri ska bidra med allt vi överhuvudtaget kan för att lösa detta. Det sade Marie S. Arwidson, VD för Skogsindustrierna, när hon i Almedalen idag deltog i seminariet EU:s klimatmål – politiska hot och möjligheter.

I seminariet, som arrangerades av SKGS tillsammans med Svenskt Näringsliv och Svensk Energi, medverkade en rad företrädare inom politik, näringsliv och forskning.

Basindustrin är starkt beroende av en säker och tillräcklig tillförsel av energi till rimliga priser och energikostnaden är en av de största kostnadsposterna för svensk basindustri. I flera företag svarar energi för en lika stor kostnadsandel som råvaror och anställda. Därför har också basindustrin ständigt effektiviserat sin energianvändning. EU:s målsättningar på energi- och klimatområdet – 20 % minskade koldioxidutsläpp, 20 % energieffektivisering, 20 % förnybar energi och 10 % förnybara fordonsbränslen, allt genomfört till 2020 – kommer att påverka basindustrins konkurrenskraft. Det är en stor utmaning och kommer att ställa stora krav på basindustrins förmåga att ytterligare effektivisera sin verksamhet.

– Basindustrin genomför nu åtgärder inom ramen för det statliga programmet för energieffektivisering. Det kommer att minska elanvändningen med ca 1 TWh per år, sade Marie S. Arwidson.

Skogsindustrin är en av de branscher som påverkas mest av EU:s mål att 20 % procent av de energitillgångar som används 2020 ska vara förnyelsebar energi. Satsningen på bioenergi för att ersätta fossila bränslen och öka förnyelsebar elproduktion har lett till kraftigt ökad efterfrågan på ved. Det påverkar marknaden för industriråvara. Skogsindustrin är den största producenten och användaren av bioenergi. Men det är oerhört viktigt att EU centralt, likväl som EU-ländernas regeringar inte tror att biobränsle från skogen kan stå för hela lösningen.

– Skogsindustrin är en viktig del av lösningen på klimatfrågan. Men genom att förädla trä innan det används som energiråvara får man ut fyra gånger så stort ekonomiskt värde och kan behålla sex gånger så många arbetstillfällen. Trä och pappersprodukter har dessutom en positiv betydelse för koldioxidbalansen eftersom de lagrar kol under hela sin livstid. Skogsråvaran ska användas där den gör störst nytta, sade Marie S. Arwidson.

För ytterligare information kontakta:
Marie S. Arwidson, VD Skogsindustrierna, 070-635 00 08
Owe Fredholm, VD Plast-& Kemiföretagen, 070-593 81 41
Tomas From, vVD SveMin, 070-878 38 08
Joakim Kellner, PR och Public Affairs, 070-254 48 49