12 november, 2018

Nyheter

Baylan: Effektbristen i södra Sverige är en utmaning

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S) undvek under seminariet att tala om i vilken utsträckning han oroar sig för kraftbalansen i närtid. Däremot konstaterade han att effektbristen i södra Sverige, i elprisområdena SE3 och SE4, är en utmaning, som kräver åtgärder både i Sverige och i samarbete med grannländerna för att avhjälpas.

Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister
Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister

Den första frågan ministern fick av Anna Holmberg, SKGS energidirektör och seminariets moderator, var: Hur orolig är du för effektbrist i närtid?

– Så länge våra myndigheter och vi inom fempartigruppen [Energiöverenskommelsen] arbetar med dessa frågor är jag lugn. Vi jobbar med det här så att svenska företag och hushåll ska kunna lita på att elen kommer fram till rimliga priser och gärna är så ren som möjligt, sa Baylan.

Bland de åtgärder som behövs för att undvika effektbrist anger Baylan fortsatt teknisk utveckling av smarta elnät och digitalisering, lagring av el, samarbete med våra nordiska grannländer samt fortsatt utbyggnad av elnäten såväl inom som utom landet.

Baylan lyfte fram att investeringsviljan, inte minst när det gäller elintensiv verksamhet, begränsas av kapaciteten i elnätet. För att tillvara ta den viljan är det viktigt att få fart på utbyggnaden av elnätet. Ett av problemen är att det tar så lång tid att dra nya kraftledningar.

– Att det tar åtta till tio år att bygga ut stamnätet är frustrerande. Det nuvarande systemet behöver ändras så att det blir enklare att bygga ut elnätet, ansåg Baylan.

Energiuppgörelsen som träffades år 2016 mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna återkom Baylan till flera gånger. Att vårda överenskommelsen och hantera energifrågorna inom fempartigruppen är grunden för Socialdemokraternas energipolitik.

Den småskaliga vattenkraften i södra Sverige har begränsad produktion, runt fyra, fem procent av den totala vattenkraften. Men den är viktig ur ett lokalt kraftbalansperspektiv. Ibrahim Baylan fick därför frågan om det behövs en form av snabbspår för miljöprövningen av dessa vattenkraftverk. Det anser han att man i praktiken redan åstadkommit med den nya lagstiftning som man arbetat fram inom fempartigruppen. Lagändringen har kommit till stånd därför att man bedömer den småskaliga vattenkraften som viktig ur ett effektperspektiv.

På frågan om det är möjligt att tänka sig att Vattenfall ges ett ägardirektiv om att undersöka förutsättningarna för att driva Ringhals 1 och 2 vidare hänvisade Baylan till Energiöverenskommelsen. En central del av överenskommelsen är att kärnkraften ska klara sig på marknadens villkor.

– Det klarar vi inte med de skatter som finns på kärnkraften sa man [kärnkraftsägarna] då [innan Energiöverenskommelsen]. Den [effekt] skatten har vi tagit bort och gjort förändringar när det gäller avfallshanteringen som gör att det blir bättre förutsättningar för kärnkraften, slog Baylan fast.

Även när det gäller frågan om slopade anslutningsavgifter för havsbaserad vindkraft hänvisade Ibrahim Baylan till Energiöverenskommelsen och arbetet i fempartigruppen som anger vad som ska göras. Men sa också att det inte finns något kraftslag som i längden kan räkna med subventioner eller särskilda stöd. Anledningen till att subventioner används är att marknadströsklarna varit för höga för omogen teknik. Men mogen teknik kan inte räkna med särskilda stöd, enligt energiministern.

Att Baylan inte känner sig orolig för att effektbrist i närtid baseras uppenbart till stor del på hans tilltro till att utmaningar som effektbalansen i södra Sverige kommer att kunna lösas inom ramen för fempartigruppens arbete.