05 juli, 2013

Aktiviteter

Behöver vi el dygnets alla timmar?

Den 2 juli arrangerade Vattenfall ett seminarium med rubriken ”Behöver vi el dygnets alla timmar?” där bl.a. SKGS Lina Palm deltog.

Arrangör:

Vattenfall

Medverkande:

Mikael Odenberg, generaldirektör, Svenska Kraftnät

Erik Brandsma, generaldirektör, Energimyndigheten

Lina Palm, energidirektör, SKGS

Anders Dahl, sverigechef, Vattenfall

Bosse Andersson, enhetschef, Svensk Energi

Annika Helker Lundström, vd, Svensk Vindenergi

Sammanfattning:

Den 2 juli arrangerade Vattenfall ett seminarium med rubriken ”Behöver vi el dygnets alla timmar?” där bl.a. SKGS Lina Palm deltog.

Seminariet inleddes av Anders Dahl som beskrev hur klimatförändringarna påverkar energisystemen och skapar ett starkare behov av en fungerande elmarknad och ett system som tar tillvara på förnyelsebar energi. Ökade svängningar i elsystemet på grund av vädret ställer dock högre krav på elsystemet. För att hantera dessa utmaningar pekade Dahl på tre huvudlösningar;

•    Kundlösningar – flexibilitet i efterfrågan •    Reglerkraft – Nordisk vattenkraft blir allt viktigare

•    Ökad överföringskapacitet – integration mellan länder är allt viktigare för att öka storleken på marknaden och möjligheterna att möta produktions- och konsumtionsfluktuationer

SKGS Lina Palm redogjorde därefter för vikten av en effektiv marknad och prissättning, samt faran för att regleringar hämmar detta. Kraftslagen behöver själva bära sina egna kostnader för att elmarknaden ska fungera effektivt framhöll Palm. Lina menade också att förnybar el är jättebra men om vi tittar på helheten i elsystemet är frågan om det är kostnadseffektivt att massivt bygga ut den förnybara elproduktionen. Det är både enklare och mer kostnadseffektivt att ha kvar kärnkraften som en del i elsystemet.

Erik Brandsma menade att vi inom de närmsta åren kommer få se en ökad reglering av elmarknaderna i Europa vilket kommer påverka också Norden. Brandsma lyfte fram vikten av baskraft, energieffektivisering samt lagringsmöjligheter. Det kommer att behövas nya investeringar i ny kraftproduktion menade Brandsma. Men frågan är vem som ska göra det och i vilka kraftslag? Vi måste ta stora nya beslut om nya investeringar, men troligen blir det inte i kärnkraft menade Brandsma.

Annika Helker Lundström lyfte fram den tekniska utvecklingen. Visst måste vi ha el på dygnets alla timmar menade Lundström, men vi behöver inte ha lika mycket el under dygnets alla timmar. Vindkraft påverkas som nämnt av väder varför detta såklart måste kompenseras med andra produktionsslag menade Helker Lundström. EU har en nyckelroll att ta på sig ”ledartröjan” när det gäller förnybar energi.

Mikael Odenberg menade att energieffektivisering är viktigt men att det är farligt att ha en övertro på det. Odenberg delar åsikten om att vi har en effektiv elmarknad i Norden men att den ökade efterfrågan från många EU-länder är bekymmersam för Sverige eftersom det kommer innebära ett hårdare tryck för både överföringskapacitet och reglerkraft. Odenberg var likt övriga deltagarna i diskussionen tveksam till att återreglera elmarknaden.  Genom ökad integrering marknader emellan minskar sårbarheten, eftersom ”det alltid blåser någonstans.” Odenberg hade också svårt att se vem som skulle ha möjlighet och vilja att göra de stora investeringar som ett bygge av ett nytt kärnkraftverk skulle innebära.