05 december, 2021

Debattartiklar

Debatt – Den nya regeringen måste snabbt värna kärnkraft, vattenkraft och kraftvärme

Ingenstans i landet är de höga elpriserna mer påtagliga än i södra Sverige. Hela den sydsvenska ekonomin påverkas när investeringar och arbetstillfällen uteblir.

De höga elpriserna och bristen på tillgänglig effekt drabbar den elintensiva basindustrin där förutom gruvor, järn-, stål- och metallverk också baskemikalie-, cement-, massa- och pappersindustri ingår.

På Kemira i Helsingborg är vi oroliga för hur den stora prisskillnaden på el inom Sverige på ett oskäligt sätt snedvrider konkurrenskraften för elintensiv industri i södra delen av landet. För industrin i södra Sverige innebär det sämre lönsamhet, något som i förlängningen kan påverka både jobb det omkringliggande samhället.

Det höga elpriset är på intet sätt oväntat. Det är en konsekvens av att kärnkraftsproduktion tagits ur drift.

Elpriserna i södra Sverige (elområde 4) har under de senaste åren legat betydligt högre än i Norrland (elområdena 1 och 2). Tidigare följde elpriserna i landets fyra elområden varandra även om elen alltid varit dyrare i söder.

Allt tyder på att elen blir betydligt dyrare i södra Sverige under resten av vintern, något som kommer att märkas både för hushåll och för företag.

Kapacitetsbrist i stamnätet är en viktig förklaring till de högre elpriserna i södra delen av Sverige. Även om det finns ett elöverskott i Norrland räcker inte elnätet till för att överföra tillräckliga mängder el inom landet. Underskottet måste täckas med import av el från Sveriges grannländer. Men att det kan ske går inte att ta för givet.

När det är kallt och vindstilla i Sverige är det ofta liknande väder i Danmark och Tyskland. Tomma gaslager på kontinenten och nedläggning av tre kärnkraftsreaktorer i Tyskland till årsskiftet minskar möjligheten för import ytterligare.

Räcker inte elen till kan akut effektbrist uppstå och då måste elen stängas av för vissa användare för att förhindra att hela elsystemet slås ut. Det har hittills aldrig hänt, men risken ökar för varje vinter i takt med att elproduktionen minskat i södra och mellersta Sverige. Stängningen av reaktorerna Ringhals 1 och 2 har kraftigt försämrat balansen mellan den el som produceras och den som används.

Dessutom medför bristen på planerbar elproduktion, kärnkraft, vattenkraft och kraftvärme i södra Sverige att elnätet inte kan användas fullt ut. Till exempel har den mycket försenade Sydvästlänkens överföringskapacitet sänkts från 1200 till 800 MW.

Ny elproduktion i södra Sverige och nya kraftledningar krävs för att undvika tillfällig effektbrist och långsiktigt höga elpriser i elområde 4. Därför måste den nya regeringen snabbt värna kärnkraft, vattenkraft och kraftvärme – och skapa förutsättningar för ny planerbar elproduktion i södra Sverige.

Förenklade och snabbare tillståndsprocesser för kraftledningar och vindkraftverk är också viktigt.

Den nytillträdda regeringen måste prioritera åtgärder för att stärka elförsörjningen på både kort och lång sikt – och särskilt engagera sig för att minska de ökande elprisskillnaderna inom landet.

Alla delar av Sverige måste ha tillgång till leveranssäker och konkurrenskraftigt prissatt el.

Det är inte bara jobb och välfärd som står på spel. Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2045 förutsätter att det finns el som kan ersätta fossil energi.

Läs även debattartikeln här