10 oktober, 2014

Debattartiklar

Debatt: S och MP försvårar energisamtalen

Debattartikeln är publicerad på DI debatt 10 oktober 2014: I förra veckan presenterade regeringen sin energiuppgörelse där bland annat en energikommission ingår. S och MP bör släppa de förutfattade meningar som de har gett uttryck för innan kommissionen har påbörjat sitt arbete, skriver SCA:s vd Jan Johansson, Bolidens vd Lennart Evrell, Ovakos vd Tom Erixon och Borealis Sveriges vd Anders Fröberg.

Regeringspartiernas besked om att en energikommission ska tillsättas är välkommet. Det behövs en bred genomlysning av hur mycket el Sverige behöver och vilken energimix vårt land ska eftersträva.

Efter 2020 kommer en stor del av såväl dagens kärnkraftverk som dagens vindkraftverk att närma sig slutet på sin tekniska och ekonomiska livslängd. Om Sverige ska ha en konkurrenskraftig basindustri och samtidigt minska koldioxidutsläppen från transporter genom att låta bilarna gå på el i stället för på fossila bränslen behövs omfattande investeringar i ny kraftproduktion.

Vi representerar elintensiva företag inom basindustrin i Sverige. Basindustrin står för en tredjedel av den svenska varuexporten, motsvarande 277 miljarder kronor 2013, och sysselsätter direkt och indirekt 400.000 personer. Det är personer som genom sina skatteinbetalningar bidrar till den svenska välfärden. En konkurrenskraftig basindustri är således nödvändig för fortsatta satsningar inom till exempel vården och skolan.

För våra verksamheter är det nödvändigt att det finns tillgång till el varje timme, varje dag, året runt. Vi har effektiva processer och våra produkter är energi- och klimateffektiva i sin slutanvändning både på grund av sitt tekniska innehåll och för att de är tillverkade med el som i dag har minimala utsläpp av koldioxid. Det beror på den nuvarande mixen i elsystemet med vatten-, vind- och kärnkraft.

Inför arbetet i den kommande energikommissionen bör det därför råda bred enighet om att framtidens elförsörjning ska uppfylla tre grundläggande krav.

  •     Systemet ska vara stabilt med hög leveranssäkerhet.
  •     Produktionen av elektricitet ska ske med så lite påverkan på miljön som möjligt.
  •     Systemkostnaden – summan av kostnaderna för att producera elen och för att föra den via stamnät och distributionsnät till brukarna – ska vara internationellt konkurrenskraftig.

Det är dessa tre mål som bör vara vägledande för kommissionens arbete, inga andra. Vi anser att det är fel att gå in i arbetet i energikommissionen med politiska låsningar. Därför bör Socialdemokraterna och Miljöpartiet släppa de förutfattade meningar som de har gett uttryck för redan innan kommissionen har påbörjat sitt arbete. På följande punkter bör S och MP backa för att energikommissionens arbete ska vara meningsfullt:

  •     S och MP har slagit fast att subventionerna till vindkraft och annan förnybar el ska öka ytterligare, med målet att minst 30 terawattimmar ny el ska produceras från förnybara källor 2030.
  •     Regeringspartierna har lämnat beskedet att de önskar avbryta Vattenfalls förberedelser för byggandet av ny kärnkraft.
  •     Kärnkraften ska, enligt S och MP, ersättas med förnybar energi och minskad användning av el.

Vi undrar hur partiföreträdarna i S och MP kan veta att dessa medel är rätt sätt att nå det som bör vara energikommissionens mål. För basindustrin är det viktigt att eltillförseln är stabil. Hur det ska hanteras och hur mycket variabel kraft, från till exempel vind och sol, som systemet klarar av är också något som kommissionen bör bedöma.

Det är även en mycket olycklig låsning som statsminister Stefan Löfven har ställt sig bakom att elanvändningen i Sverige bör minska, eller som det uttrycks i S-MP-överenskommelsen att dagens elproduktion till del ska ”ersättas med” ”energieffektivisering”. För industrin är det självklart att eftersträva så god energieffektivitet som möjligt, det handlar om att hålla kontroll på kostnaderna.

Men om vi vill öka svensk export – utveckla Sveriges välfärd – och bidra till världens användning av klimatanpassade produkter då är en minskad elanvändning helt fel utgångspunkt. Ska något mål sättas utöver de tre grundläggande så vore det snarare att Sverige med en nära nog klimatneutral elförsörjning bör tillverka och sälja så mycket koldioxidsnåla produkter som möjligt till resten av världen. Då behövs mer el i Sverige – inte mindre.

Vi ställer oss också mycket frågande till om det är klokt att slänga de hundratals miljoner kronor som lagts ned på Vattenfalls arbete för ersättningskärnkraft i sjön. Vattenfall har i enlighet med kärntekniklagen lämnat in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten och startat ett samråd i enlighet med miljöbalken, kärntekniklagen och plan- och bygglagen.

Vi välkomnar att en energikommission ska tillsättas. Vi bidrar gärna till kommissionens arbete. Men, om kommissionens uppdrag ska vara meningsfullt måste regeringspartierna släppa sina förutfattade meningar. Låt energikommissionen bli en nystart på en långsiktig svensk energipolitik – för miljö, för stabilitet och för konkurrenskraft.

Jan Johansson, vd och koncernchef, SCA samt ordförande för SKGS, basindustrins energisamarbete
Tom Erixon, vd och koncernchef, Ovako
Lennart Evrell, vd och koncernchef, Boliden
Anders Fröberg, vd, Borealis Sverige

Läs artikeln på di.se