24 januari, 2014

Debattartiklar

Det är el som har lyft civilisationen

Replik SvD Opinion 14-01-24: Varje dag gör svenska företag insatser för att spara energi. Utgångspunkten är självklar: konkurrensen tillåter inte onödiga kostnader på något område. Men har det ett egenvärde att sänka energianvändningen? Bör man genomföra besparingar där själva åtgärden kostar mer än vad man vinner?

Nej, är det självklara svaret för ett konkurrensutsatt företag. Men i debatten om energifrågor framstår elektricitet ofta som ett skällsord. Någonting oönskat och förstörande. Något man vill effektivisera bort i största möjliga mån oavsett kostnad. På Brännpunkt (20/1) framför Göran Bryntse med flera hur man önskar att Sverige ska få bort dryga halva elanvändningen. Så ser inte vi på el. Energi i allmänhet och el i synnerhet, är en möjliggörare. Med hjälp av el har civilisationen lyfts, industrin utvecklats och det som tidigare bara varit drömmar har kunnat bli verklighet.

En gigantisk el-effektivisering, eller minskad elanvändning kommer behövas, om Sverige ska kunna ställa om till ett elsystem helt byggt på vind-, sol- och vattenkraft, något Bryntse med flera önskar sig. Vi ifrågasätter inte nyttan med energieffektivisering, vi motsätter oss inte heller en sådan utbyggnad förnybara energikällor som är samhällsekonomiskt lönsam, men varför ska det vara till 100 procent? Varför ska andra energikällor som ger stabil och konkurrenskraftig elförsörjning uteslutas?

Författarna tar, som så många andra, klimatet som argument. Det är inte bara dumt, det är felaktigt. Det svenska elsystemet består redan idag till 97 procent av koldioxidsnål elproduktion, framförallt vatten- och kärnkraft. Att ställa om denna produktion till en annan klimatsnål produktion ger inte någon ökad klimatnytta. Det finns däremot andra argument som man talar mindre om. Författarna pratar visserligen om sysselsättning och ekonomi som starka drivkrafter. Man bör vara tydlig med att det då även handlar om egna ekonomiska intressen i förnybar elproduktion.

Men jag tror att den största drivkraften är den onyanserade rädslan för kärnkraft, varför inte vara tydlig med det i stället för att gömma sig bakom ihåliga klimatargument?

Ekonomi och sysselsättning är i alla fall något som vi inom basindustrin gärna framför som argument för behovet av ett hållbart energisystem. Den svenska basindustrin ger i dag upphov till 400 000 arbetstillfällen i landet. Denna basindustri ger också dryga 300 miljarder i exportintäkter, till stor del i form av mycket värdefull nettoexport. Att ge industrin förutsättningar att investera sig kvar i Sverige, att öka sin produktion, skapa flera arbetstillfällen, öka skatteintäkterna och därmed vår möjlighet till välfärd, det är vår vision. Den visionen kan inte uppnås genom ökade energipriser eller genom knapphet i energisystemet.

Vi vill att Sveriges regering i stället siktar på en hållbar ökning av Sveriges elanvändning. Varför inte ge basindustrin möjlighet att investera? Varför inte attrahera fler företag som Facebooks serverhallar? Vi har de bästa förutsättningarna för att kunna fortsätta bygga välstånd genom ökad industriproduktion. Vi har råvarorna i landet. Vi har kompetensen på arbetsmarknaden. Vi har invånare som ser värdet av stabil elförsörjning till de förhållandevis låga elpriserna som vatten- och kärnkraft ger upphov till. Låt oss använda de möjligheterna.

Avslutningsvis – Sveriges sjunkande elanvändning är inte något att glädjas över. Den beror till viss del på effektivisering, vilket förstås är bra, men det är framförallt minskad industriproduktion, varma vintrar och förlorade investeringar som ligger bakom dessa siffror.

Lina Palm
energidirektör SKGS

SKGS är basindustrins energisamarbete

Läs repliken på svd.se