09 mars, 2009

Remissyttranden

EG-Kommissionens Grönbok

De i SKGS ingående branschorganisationerna; skogsindustrierna, Plast- & Kemiföretagen, SveMin och Jernkontoret har fått EG-Kommissionens Grönbok: "Mot ett tryggt, hållbart och konkurrenskraftigt europeiskt energinät" på remiss och vill framföra följande.

SKGS samlar landets mest energiintensiva företag. Sammantaget står dessa företag för 400 000 arbetstillfållen och mer än 25 procent av landets totala exportvärde. Företagen är internationellt konkurrensutsatta och verksamheten utmärker sig genom långtgående förädling till högkvalitativa och specialiserade produkter. SKGS vill understryka vikten för våra företag av en säker energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser som en förutsättning för fortsatt tillväxt.

SKGS ser positivt på åtgärder som syftar till att stimulera investeringar, synergieffekter, effektivitet och innovation och i förlängningen en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning vad avser såväl bränslen som för råvaror. En effektiv infrastruktur på energinätsidan är en viktig förutsättning energiintensiv industri men kan inte enskilt skapa konkurrenskraft. Grundläggande marknadsvillkor måste också stödja konkurrenskraft för vidareförädlande energiintensiv industri.

För att så skall kunna bli fallet måste energipolitiska låsningar som hindrar investeringar i ny produktionskapacitet långsiktigt överbryggas, inträde av nya aktörer på energimarknaderna främjas och tillståndsprocesser effektiviseras och snabbas upp. Nämnda aspekter är avgörande för de europeiska energimarknadernas förmåga att skapa förutsättningar för en internationellt konkurrenskraftig industriell verksamhet såväl i enskilda medlemsstater som inom EU som helhet.

Stockholm den 9 mars 2009

För SKGS
Mikael Möller
Plast- och Kemiföretagen

Ladda ner remissyttrandet (pdf)