21 februari, 2022

Debattartiklar

Nyheter

Elektrifieringsstrategin har rätt ansats men saknar viktigt mål

– SKGS välkomnar strategin och dess helhetsgrepp på elektrifieringen. Utgångspunkten att elektrifieringen ska kunna genomföras så att den svenska elförsörjningen även fortsättningsvis utgör en konkurrensfördel för industrin är bra, säger Johan Bruce, verksamhetsansvarig på SKGS.

Energiministern, Khashayar Farmanbar

Att energipolitiken ska utgå från kostnadseffektivitet, konkurrenskraft och teknikneutralitet – som tar hänsyn till hela systemkostnaden när teknikval görs – är något SKGS länge har efterfrågat. Det är därför positivt att strategin, under åtgärd 50, lyfter fram att: ”En jämförelse ska göras mellan helt förnybara elsystem och olika elsystem som inkluderar kärnkraft (livstidsförlängd och/eller ny). Väsentliga hinder för marknadsdrivna investeringar ska belysas och förslag lämnas för att röja hinder.

– Strategin saknar ett tydligt mål om att det elsystemet ska klara en fördubblad elanvändning till år 2045. Ett sådant mål har funnits med i arbetet med strategin men har nu fallit bort, och bytts mot ett uppdrag åt myndigheterna att regelbundet ska leverera prognoser över kommande elanvändning. SKGS anser att ett tydligt 2045-mål snarast bör införas. Ett rörligt mål riskerar att skapa osäkerhet som leder till att elektrifieringen tappar fart, säger Johan Bruce.

Det saknade målet om fördubblad elanvändning till år 2045 hade kunnat vara ett betydelsefullt stöd för den mer proaktiva nätutbyggnad som aviseras i elektrifieringsstrategin.  Nuvarande regelverk tillåter inte Svenska kraftnät att, in någon större utsträckning, bygga med överkapacitet utifrån förväntade framtida behov.

Strategin har ett mål om halverade ledtider för kraftledningar till år 2025. Tillsynsmyndigheterna har fått i uppdrag att föreslå författningsändringar som möjliggör tidsvinster i processerna. För att korta ledtiderna ska regelverken utvecklas bland annat genom att tydliggöra vägvalet mellan luftledning och markkabel på olika spänningsnivåer.

– Kortare ledtider och enklare miljötillståndsprocesser behövs inte bara för kraftledningar, utan för all industriell verksamhet. Det behövs en översyn av hur miljöbalken kan göras mer ändamålsenlig. Investeringars klimatnytta måste tydligare vägas mot andra miljömål. En översyn av lagstiftningen är en förutsättning för att klara genomförandet av elektrifieringsstrategin och i förlängningen klimatomställningen. SKGS hoppas nu på en bred politisk uppslutning bakom åtgärderna i strategin och att regeringen omgående omsätter strategin till handling, säger Johan Bruce.