19 januari, 2023

Nyheter

Elnätskunderna välkomnar en elnätsreglering med starkare kundperspektiv

Elnätet ska vara till för kunderna, inte tvärtom. Nätregleringens främsta syfte skall vara att tillförsäkra kunderna en stabil överföring av el till så låga kostnader som möjligt. Elnätsföretagen ska få full kostnadstäckning för sina investeringar. Kunderna ska dock endast betala för faktiska investeringar i elnätet och aldrig mer än en gång.

Foto: Björn Lilja och Bengt Säll

Energiföretagen Sverige utmålar en dyster elnätsframtid om Energimarknadsinspektionen byter metod för att beräkna elnätsföretagens intäktsramar. Nya regler för kapitalbasvärdering riskerar enligt Energiföretagen att leda till lägre investeringar och lägre utbyggnadstakt av Sveriges elnät.

Elnätskunderna är föga förvånade över elnätsbolagens invändningar mot en mer rimlig elnätsreglering. Under många år har det varit tydligt att regelverket brustit i kundperspektiv och att elnätsbolagen kunnat ta ut övervinster. Den skärpning av beräkningen av avkastningsränta som infördes var ett bra första steg mot mer rimliga elnätsavgifter. Vi välkomnar nu att Energimarknadsinspektionen tar nästa steg och snarast gör vad som behövs för en mer rimlig kapitalbasvärdering.

Energiföretagen säger att långsiktiga investeringar och möjligheten att överhuvudtaget bedriva elnätsverksamhet riskeras om reglerna för kapitalbasvärdering nu förändras. För elnätskunder som konkurrerar på globala marknader finns ingen förståelse för det perspektivet.

Nätföretagen bedriver sin verksamhet med stöd av ett faktiskt och juridiskt monopol.

Nätföretaget har inga konkurrenter och kunderna kan inte vända sig till något annat nät om de är missnöjda med överföringstjänsten eller priset. Den ökade elektrifieringen i samhället fyller orderböckerna för elnätsbolagen, alltmer el kommer att behöva överföras av elnätsbolagen, elnätsregleringen ger elnätsbolagen full kostnadstäckning för investeringar, underhåll och service samt rimlig vinst. Dessutom garanteras elnätsbolagens intäkter i förväg i fyraårsperioder. Risken är med andra ord mycket låg.

Övervinster till elnätsbolagen ger inte mer nätinvesteringar

Redan då Energimarknadsinspektionen fick uppdrag att föreslå en skärpt elnätsreglering inför perioden 2020-2023 kunde konstateras att prisökningarna för elnätskunderna endast i begränsad utsträckning hade med faktiska nätinvesteringar att göra. När Energimarknadsinspektionen nyligen presenterade en uppföljning av hur nätbolag med s.k. rätt till särskilt investeringsutrymme hade investerat, visade det sig att de omfattade elnätsbolagen hade ökat sina intäkter utan att nämnvärt öka nätinvesteringarna jämfört med normal verksamhet. I båda fallen handlar det helt enkelt om ren ökad vinst för elnätsbolagen utan motsvarande nytta för elnätskunderna.

Elnätsregleringen behöver ett starkare kundperspektiv snarast

Elnätet ska vara till för kunderna, inte tvärtom. Nätregleringens främsta syfte skall vara att tillförsäkra kunderna en stabil överföring av el till så låga kostnader som möjligt. Elnätsföretagen ska få full kostnadstäckning för sina investeringar. Kunderna ska dock endast betala för faktiska investeringar i elnätet och aldrig mer än en gång.

Energimarknadsinspektionen har den viktiga uppgiften att skydda kundernas intressen. För att de ska lyckas med uppgiften behöver de så snabbt som möjligt införa förändringar i elnätsregleringen som stärker kundernas perspektiv.

På en punkt är vi dock överens med Energiföretagen Sverige, vi behöver effektivare och kortare tillståndsprocesser för alla omställningsinvesteringar.

Mikael Möller, IKEM                   
Johan Bruce, Skogsindustrierna och energidirektör SKGS