14 november, 2016

Nyheter

”Elproducenterna måste inse att marknaden är avreglerad”

En intressant rapport som visar att elproducenterna driver på debatten om framtidens marknadsdesign trots att dagens energy-only-marknad tjänar elkunderna väl. Det menar Tomas Hirsch, energiansvarig på SSAB Borlänge, som har läst Per Klevnäs rapport om framtidens marknadsdesign.

I Per Klevnäs rapport stavas utmaningarna för dagens elsystem överkapacitet av elproduktion, ökade krav på kärnkraften, utbyggnad av vindkraften och den politiska osäkerheten om framtidens energipolitik. Tomas Hirsch, energiansvarig på SSAB i Borlänge, delar den bilden men poängterar att rapporten skrevs före energiöverenskommelsen, vilket innebär att politiken inte är ett lika stort problem som i våras.

Företrädare för flera större elproducenter argumenterar för en ny marknadsdesign som skulle ge dem högre intäkter. Tomas Hirsch håller inte med om att det behövs:

– Vi tycker precis som står i rapporten att dagens energy-only-marknad fungerar väl och det finns ingen anledning att laga något som inte är trasigt. Man kan faktiskt ta det ganska lugnt och reflektera över vad som ska ingå i den marknadsdesign som behövs efter det att dagens kärnkraftsreaktorer har drivits under sina fulla tekniska livslängder.

Elproducenterna är enligt Tomas Hirsch oroliga över den framtida lönsamheten. De har också anledning att vara bekymrade till följd av de låga elpriser som funnits under senaste åren, men han anser att det är onyanserat att ställa krav på en ny marknadsdesign när elproducenterna just har fått skattelättnaderna på tio miljarder kronor.

Tomas Hirsch menar dock att oron också handlar om att kraftbolagen inte vet om de kan hantera framtidens volatilitet och att mer förnybart i elsystemet kommer leda till att man behöver köra planerbar kraft på ett annorlunda sätt. Han tror att kraftbolagen tycker att energiöverenskommelsen blev mer osäker än vad de hade först hade tänkt sig då den innehåller krav på ytterligare 18 TWh förnybart som ska in i elsystemet. Tomas Hirsch menar att det behövs en tydlig signal från politiken om att det därefter är slut på subventionerad kraft, men poängterar samtidigt att elbolagen måste inse att de, precis som industrin, är aktörer på en avreglerad marknad.

Det skulle vara hälsosamt om elproducenterna också kom till insikten att de inte kan vara utan risker bara för att de producerar el – några sådana garantier finns inte inom den övriga industrin. Elproducenterna är fortfarande kvar i det reglerade tänket och det är jobbigt för oss inom basindustrin att se.

Han tror inte heller att svensk basindustri har något att vinna på införandet av en kapacitetsmarknad. Enligt Tomas Hirsch skulle det i praktiken inbära att Sverige subventionerar baskraft, som behöver subventioner för att vi subventionerar förnybart.

Istället menar Tomas Hirsch att den marknadsmodell som vi har idag kan fortsätta att tjäna Sverige och industrin väl, precis som rapporten beskriver. Med dagens modell som bas så kommer vi kunna ha kvar en energy-only-marknad och samtidigt hantera effektbalansen. Det kräver emellertid att politiken sätter en gräns för hur mycket el vi subventionerar in i elsystemet, utnyttjar kapaciteten väl samt håller ögonen på Bryssel:

– Det är viktigt är att man utnyttjar kapaciteten på nätet för att undvika skenande tariffer som slår direkt mot basindustrin. Sedan måste man titta på hur Bryssel tänker. EU har en annan syn på vad en elmarknad är och hur den fungerar. Jag tror inte att de förstår att det finns en effektiv marknad långt upp i norr. Det är viktigt att svenska politiker och myndigheter inte är flata när de diskuterar den europeiska elmarknaden utan att hålla emot och framhålla att den nordiska modellen fungerar, avslutar Tomas Hirsch.