20 juni, 2023

Nyhetsbrev

En ny elmarknadsdesign måste ha kundfokus

– Sverige har unikt goda förutsättningar att klara klimatomställningen och det kraftigt ökande elbehovet som elektrifieringen innebär. Elmarknadens funktion är avgörande för hur väl vi lyckas, säger Johan Bruce, verksamhetsansvarig på SKGS.

Elmarknadslagstiftningen kommer att förändras på svensk och europeisk nivå. För basindustrins är det avgörande att elmarknaden utformas med elanvändarnas behov av leveranssäker och konkurrenskraftigt prissatt fossilfri el. Det är utgångspunkten för SKGS grundläggande principer för en ny energimarknadsreglering.

Planerbar kraft

Elmarknadens utformning bör skapa incitament för etablering av ny planerbar elproduktion för att stärka leveranssäkerhet och motverka höga elpriser i elområden med ansträngd elförsörjning.

Investeringsvilja

Den elintensiva basindustrin är beredd att bidra till att investeringar i ett stabilt och väl dimensionerat elsystem kommer på plats. Men det ställer höga krav på en ändamålsenlig marknadsdesign. Förändringar i elmarknadens utformning bör bli kostnadsneutralt för elanvändarna.

Innovation

Reglerna som styr elmarknaden kommer alltid att behöva justeras för att anpassas efter behoven. För att utveckla marknaden måste det finnas utrymme att pröva nya lösningar.

Frivillighet

Ingen part ska tvingas in i kontrakt på marknaden, och en bred variation av marknadskontakt ska vara tillåtna.

Flexibilitet

Framtidens elmarknad kommer att behöva hantera en större andel väderberoende elproduktion, som behöver balanseras med vattenkraft och ökad flexibilitet. En stor del av industrins ökade elbehov kommer från produktionen av vätgas som behövs för bland annat produktionen av fossilfritt stål.

Det kommer att finnas ett behov av att lagra energi i vätgas för användning när vindkraften inte producerar och lagring när det blåser och vindkraften producerar för fullt. Men så som SKGS kartläggning av industrins elbehov fram till 2030 visar så kommer elsystemet ha ett effektproblem även om vätgasproduktionen antas vara helt flexibel, det vill säga inte använda någon el när elproduktionen är låg.

Styrning av teknikval

Regleringen kan behöva utformas med specifikationer som delvis styr teknikval. SKGS medlemmar ser behov av stora vätgaslager och kärnkraft i elsystemet, samtidigt som vattenkraften optimeras och vindkraften byggs ut.

SKGS arbete med framtidens elmarknadsdesign

Under våren har SKGS utarbetat detaljerade positioner inom många frågor som rör utformningen av framtidens elmarknadsdesign.

– Elmarknaden är komplicerad och ändrade regler kan få oönskade följder. Detta i kombination med att energifrågorna är i den politiska hetluften, både här hemma och i Europa, ökar risken för dåligt genomtänkta reformer. Alla förslag till ändringar av elmarknadsregleringen kräver noggranna konsekvensbeskrivningar och SKGS kommer att vara en aktiv och konstruktiv part i alla diskussioner och lagstiftningsarbeten på elmarknadsområdet, säger Johan Bruce.