12 maj, 2014

Remissyttranden

Energimarknadsinspektionens förslag till ändringar i förordningen om fastställande av intäktsram inför tillsynsperioden 2016-2019

De i SKGS ingående branschorganisationerna; Skogsindustrierna, IKEM Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige, SveMin och Jernkontoret har tagit del av de rubricerade förslaget och vill framföra följande.

Den energiintensiva industrin

SKGS samlar landets mest energiintensiva företag. Sammantaget står dessa företag för 400 000 arbetstillfällen och mer än 25 procent av landets totala exportvärde. Företagen är internationellt konkurrensutsatta och verksamheten utmärker sig genom långtgående förädling till högkvalitativa och specialiserade produkter. SKGS vill understryka vikten för våra företag av en säker energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser som en förutsättning för fortsatt tillväxt. En effektiv infrastruktur på energinätsidan i kombination med en väl fungerande konkurrens är viktiga förutsättningar för en säker tillgång på el till internationellt konkurrenskraftiga priser.

Övergripande synpunkter

Energimarknadsinspektionen (EI) har konstaterat att erfarenheterna av den nuvarande regleringen av intäktsramar för elnäten är att den är behäftad med sådana stora brister att såväl det nuvarande regelverket som reglermetoden behöver revideras. SKGS tillstyrker att så är fallet och ser positivt på EIs ansats att skydda kunderna från överdebitering till följd av monopolistisk vinstmaximering från nätbolagens sida. Nätbolagen har en juridisk och faktisk monopolställning för överföring av el till användarna. Nätkunderna kan inte vända sig till något annat nätbolag ifall de är missnöjda eller anser att tjänsten är överprissatt. Nätbolagen bedriver därmed en verksamhet med mycket låg risk. Detta är väsentliga utgångspunkter vid bedömning om vad som kan anses vara skäliga kostnader för elöverföring för kunderna och samhället. SKGS menar att dessa kostnader inte kan accepteras vara annat än låga.

SKGS anser att utredningsuppdragets begränsning till att undersöka alternativa lösningar för regleringen inom ramen för en kapacitetsbevarande princip dessvärre begränsar möjligheten för en reglering som i egentlig mening skyddar nätkunderna mot övervinster i nätmonopolen. Nuanskaffningsvärdeskomponenten i förslaget innebär de facto att nätföretagen tillerkänns rätten att ta ut kostnader från kunderna för investeringar som de inte behöver ha genomfört. Detta är principiellt inte godtagbart i ett kundperspektiv.

Läs hela remissyttrandet