11 november, 2019

Nyhetsbrev

Energiperspektiv #3 2019

Elsystemet är till för elanvändarna

Att vår elförsörjning är god är en sanning med modifikation. Elexporten har varit extremt hög i sommar och hittills i år högre än exporten under hela förra året – 12 TWh. Sverige har försett våra nordiska grannländer med energi i sommar tack vare en för sommartiden ovanligt hög kärnkraftsproduktion.

Det ska inte tas i intäkt för att den svenska elförsörjningen är god. Alltför ofta sammanblandas elproduktion (kWh) och effekt (kW). Särskilt politiker som inte vill kännas vid den försämrade kraftbalansen brukar peka på att Sverige har varit nettoexportör av el tolv år i rad. Hög export på årsbasis säger dock inte så mycket om hur väl elsystemet klarar att producera all el som behövs kalla vinterdagar.

Kraftbalansen försämras stadigt. Årets utgåva av Svenska kraftnäts årliga kraftbalansrapport visar att marginalerna krymper. Kommande vinter blir den första utan Ringhals 2, vintern därefter tas även Ringhals 1 ur produktion. Det skapar ett stort effektunderskott i Syd- och Mellansverige som inte kan ersättas fullt ut med vindkraft på grund av vindkraftens låga tillgänglighet (endast nio procent) under kalla perioder.

Sedan förra sommaren har SKGS fokuserat på att uppmärksamma effektproblematiken, det vill säga att det finns tillräckligt med produktion för att möta efterfrågan. Detta därför att vi inom basindustrin är oroliga för vad som kan hända om akut effektbrist skulle drabba våra känsliga processindustrier. Vårt arbete har i hög grad bidragit till att uppmärksamma effektfrågan.

Nu ökar också medvetenheten om risken för kapacitetsbrist, det vill säga att det finns tillräcklig överföringskapacitet i elnätet, har ökat bland politiker och beslutsfattare. Flertalet industriinvesteringar som uteblivit på grund av kapacitetsbrist har i hög grad bidragit till att öka det allmänna medvetandet om konsekvenserna av kapacitetsbrist och behovet av kapacitetshöjningar i elnätet.

Det är bra och nödvändigt att vi har grundlig diskussion om framtidens elsystem baserad på fakta. Konsekvenserna av de beslut som tas nu kommer vi att leva med under lång tid framöver. De närmaste åren kommer att bli avgörande för framtidens svenska och nordiska elmarknad. SKGS arbete för ett elsystem som möter elanvändarnas behov leveranssäker och konkurrenskraftigt prissatt el fortsätter.

Henrik Sjölund
ordförande för SKGS