21 april, 2023

Nyhetsbrev

EU-förslag om ny elmarknadsdesign

I mitten på mars presenterade EU-kommissionen sitt förslag på ändringar i nuvarande elmarknadsdesign. Förslagen är drivna av den europeiska energikris, med höga elpriser, som Rysslands angrepp på Ukraina bidragit till. Förslaget syftar till att påskynda utbyggnaden av fossilfria energikällor och utfasningen av gas, samt att skydda konsumenterna mot volatila energipriser.

EU-kommissionens ordförande – Ursula von der Leyen

– Krissituationer har en tendens att framkalla ogenomtänkta reformer. Att ge medlemsstaterna ökade möjligheter att införa reglerade priser i kristider, främst för att skydda hushållen, är inte oproblematiskt. Det finns en risk att medlemsstater kan komma att använda prisregleringar på ett sätt som snedvrider konkurrensen inom EU och det kan vi inte acceptera. Kommissionens förslag är mindre ingripande än befarat, vilket är positivt, säger Johan Bruce, verksamhetsansvarig på SKGS.

Reglering för riskhantering

Kommissionen vill öka tillgången på fastpriskontrakt mellan elproducenter och elanvändare, så kallade Power Purchase Agreements (PPA), genom att minska den finansiella risken för producenterna. Tanken är att staterna ska gå in och ta motpartsrisken åt producenterna.

Staternas stöd till förnybar elproduktion ska bara få ske genom dubbelriktade prisskillnadskontrakt, Contracts for Difference (CfD). Det innebär att producenterna garanteras en minsta intäkt av medlemsländerna, men producenterna är skyldiga att betala tillbaka överintäkter till elanvändarna vid höga elpriser.

– Förslagen från kommissionen innebär att medlemsstaterna får en större roll på elmarknaderna i EU. Det finns för och nackdelar med detta. Ur basindustrins perspektiv är det naturligtvis viktigt med rimliga elpriser, som gör att Europas industri konkurrenskraftig. Samtidigt är det viktigt att ambitionerna att snabbt få ned elpriserna inte går ut över de ekonomiska incitamenten för investeringar i ny elproduktion. Långsiktig stabila och konkurrenskraftiga elpriser förutsätter en kraftig utbyggnad av alla fossilfria kraftslag, säger Johan Bruce.

Viktigt att bevara och öka produktionskapacitet

EU:s ambition att göra sig fri beroendet av importerad gas ställer högre krav på lagring av energi och flexibel efterfrågan, för att kunna parera variationer i produktion och efterfrågan av el. Förslaget ålägger operatörerna av transmissionsnäten (Svenska kraftnät i Sverige) att upphandla flexibiliteten. Endast ny fossilfri flexibilitet ska upphandlas på produktionssidan.

– SKGS har efterfrågat bättre förutsättningar för mer flexibilitet på efterfrågesidan, likt effektreserven som Svenska kraftnät tidigare upphandlat av stora elanvändare inom industrin. Sedan 2020 är det inte längre en möjlighet på grund av ändrade EU-regler. På produktionssidan är det också viktigt med en effektreserv. Men att utesluta befintliga fossileldade reservkraftverk riskerar att leda till onödig kapitalförstöring och sänkt produktionskapacitet i ett redan kritiskt läge, säger Johan Bruce.

Kommissionens förslag till ny elmarknadsreglering är komplext. Under våren kommer SKGS att ta ställning till förslaget mer i detalj.