20 juni, 2023

Nyheter

Nyhetsbrev

Remissyttranden

Flödesbaserad kapacitetsberäkning lär ge högre nordiska elpriser

SKGS ser en risk för att en övergång till så kallad flödesbaserad kapacitetsberäkning kommer att leda till högre elpriser. De beräkningar som gjorts ger i teorin en högre samhällsnytta sett till den europeiska elmarknaden som en helhet. Men på den nordiska elmarknaden kommer elpriset att öka, vilket försämrar den elintensiva basindustrins konkurrenskraft.

På den nordiska elmarknaden används idag NTC-metoden (Net Transfer Capacity) för att beräkna överföringskapaciteten mellan två elområden, och säkerställa att elöverföringen inte överbelastas samtidigt som det finns kapacitet att möta efterfrågan på elmarknaden. Transmissionsnätsoperatören, Svenska kraftnät, tilldelar kapaciteten till elmarknaden.

För att bygga en gemensam inre elmarknad kommer en övergång till ett så kallat flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod (flow based capacity calculation) att ske. Metoden tar enligt Svenska kraftnät större hänsyn till det fysiska flödet av el i nätet, och gör det enklare att optimera elmarknaden och skapa större samhällsekonomisknytta för den europeiska marknaden som helhet genom att konkurrensen ökar.

Svenska kraftnät har i ett nordiskt projekt testat flödesbaserad kapacitetsberäkning under en tre månader lång parallellkörningsperiod, som utvärderats. SKGS har yttrat sig över utvärderingsrapporten.

– Flödesbaserad kapacitetsberäkning ger i teorin ett effektivare resultat. Men den samhällsekonomiska vinsten är främst fördelad mellan elproducenter och kapacitetsavgifter (flaskhalsintäkter) och kommer inte elanvändarna till del i tillräcklig utsträckning. I ett nordiskt perspektiv kommer metoden innebära högre kostnader för elanvändarna och större flaskhalsintäkter till transmissionsnätsoperatörerna, säger Johan Bruce, verksamhetsansvarig på SKGS.

Under parallellkörningen visade det sig att det ofta uppstod så kallade icke-intuitiva flöden, det vill säga att elen rörde sig i oväntade riktningar i nätet. Det skapar utrymme för elhandlare att dra nytta av obalanser mellan elområden, vilket i sin tur kan påverka elhandeln och de planerade flödena.

– Återkommande oförutsägbara elflöden påverkar transparensen och prissättningen, vilket minskar förtroendet för marknaden. Nu kräver EU-regleringen en övergång till flödesbaserad kapacitetsberäkning, men det hade varit bättre att först utvärdera hur den nuvarande NTC-modellen kan utvecklas. Oavsett kan en flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod inte införas i nuvarande utformning.

Förändringar av elmarknadens utformning måste genomföras med stöd av aktörerna på marknaden. Ur den elintensiva basindustrins användarperspektiv är det viktigt att reformer av elmarknaden inte leder till ökade kostnader för elförsörjningen, säger Johan Bruce.