07 februari, 2007

Remissyttranden

Förutsättningarna för att utveckla råkraftsmarknaden

Förstudie avseende förutsättningarna för att utveckla råkraftsmarknaden mot en marknad för s.k. baslast och en marknad för s.k. toppkraft

Er referens (M2006/3686/E)

Skogen och Kemin, Gruvorna och Stålet (SKGS) har fått rubricerade rapport på remiss. De i SKGS ingående organisationerna skogsindustrierna, Jernkontoret, Plast- & Kemiforetagen och SveMin lämnar nedan gemensamma synpunkter.

Utvecklingen på elmarknaden med kraftigt stigande elpriser och prognoser om varaktigt höga elpriser i framtiden utgör ett hot mot den elintensiva industrin i Sverige. Utsläppshandeln har ytterligare forstärkt prisökningen på den nordiska elmarknaden. Den senaste utvecklingen med låga priser på utsläppsrätter bedömer vi inte kommer att bli bestående när vi passerar in i den nya handelsperioden 2008-2012.

Förstudien visar att det finns åtgärder, inom ramen fOr rådande marknadsprissättning inom Nordpool, som minskar profilrisken genom användande av topplastkontrakt. Detta bedöms skapa förutsättning for ökad konkurrens i forsäljningen till elkunder. SKGS ser därför positivt på inforande av topplastkontrakt Samtidigt visar forstudien på ett tydligt sätt att en marknadsprissättning av el, som i verklig mening är konkurrenskraftig för internationellt konkurrensutsatt industri, kräver investeringar i ny effektiv kraftproduktion i Sverige och i Norden som gör Sverige och Norden till överskottsområden. Även om politiska hinder och utdragna tillståndsprocesser kan undanröjas genom politisk handlingskraft på kort sikt är ledtiderna for investeringar i ny kraftproduktion betydande.

Den remitterade forstudien anvisar flera intressanta möjligheter som skyndsamt bör analyseras. Det är enligt vår uppfattning nödvändigt att genomfora åtgärder på flera områden i syfte att främja svensk basindustris konkurrenskraft.

Ta bort hinder för ny effektiv elproduktion

SKGS menar att det är avgörande att de hinder som ligger i vägen for tillkomsten av ny kraft aktivt neutraliseras. SKGS delar till fullo slutsatsen i forstudien att forbud mot kostnadseffektiva nya produktionsanläggningar samt en mycket utdragen tillståndsprocess i sig leder till ett högre svenskt elpris än vad som annars skulle ha varit fallet. SKGS instämmer också i de i förstudien nämnda positiva effekterna av en utvidgning av naturgasnätet Främja inträdet av nya aktörer på råkraftsmarknaden SKGS menar att frågan om en stärkt elproduktionskapacitet är av primär betydelse för ett långsiktigt konkurrenskraftigt elpris för svensk basindustri. Mot bakgrund av de långa ledtider som är förknippade med tillkomsten av ny kraftproduktion anser vi emellertid att också de i forstudien identifierade möjligheterna att främja inträdet av basindustrin som ny aktör på råkraftsmarknaden bör övervägas.

Verka för långsiktiga avtalslösningar

Det åtgärder som för närvarande genomförs i flera av medlemsstatema inom EU i syfte att finna långsiktiga lösningar med konkurrenskraftiga elpriser för den energiintensiva basindustrin understryker vikten av att också den svenska regeringen aktivt bör verka för att pröva liknande övergångslösningar i Sverige.

Motverka utsläppshandelns negativa inverkan på klimatvänlig produktion

Den svenska elproduktionen är i princip koldioxidfri. Detta ger goda förutsättningar för en konkurrenskraftig klimateffektiv förädling i basindustrin. Som konstateras i förstudien har utsläppshandeln inneburit ett kraftigt påslag på elpriset, dvs i huvudsak för el producerad utan ökade kostnader till följd av utsläppshandelssystemet SKGS menar att det är väl motiverat att seriöst pröva alla lösningar som leder till att endast faktiska kostnader för koldioxidutsläpp i elproduktion skall kunna föras vidare till elkundema.

SKGS
Owe Fredholm
VD Plast & Kemiföretagen

Ladda ner remissyttrandet (pdf)