28 oktober, 2015

Pressmeddelanden

Ge elproducenterna fritt spelrum

Vindkraft eller kärnkraft, vattenkraft eller kraftvärme? Vilket slags elproduktion som hör framtiden till avgörs till stor del av Energikommissionen. Men är det viktiga verkligen att ledamöterna kommer överens om en helt ny energipolitik? Vore det inte smartare att utgå från de pusselbitar vi redan har? SKGS energidirektör Anna Holmberg varnar för att radikala omsvängningar och för stora satsningar på enskilda energislag kan få allvarliga konsekvenser för framtidens elproduktion.

Ett av SKGS huvudbudskap i den pågående dialogen med Energikommissionen är att framtidens energipolitik bör bygga på teknikneutrala lösningar. Det vill säga att det är elproducenterna på marknaden och inte politikerna, som avgör vilka kraftslag som byggs. Samtidigt skapar politiker, genom skatter och lagstiftningar, förutsättningar för vilket slags el, som långsiktigt är hållbar att producera. Därför är det viktigt att politikerna lämnar handlingsutrymme åt elproducenterna de kommande decennierna. Anna Holmberg förklarar varför:

– Elmarknaden är osäkrare än på mycket länge. Det gäller både på teknik- och marknadsområdet. Ingen kan med säkerhet säga hur elpriserna kommer att utvecklas de kommande decennierna eller vilken elproduktion som kommer att vara långsiktigt ekonomiskt hållbar. Vi tycker att det viktigaste är att tänka helhet, det vill säga hur vi får ett system där de olika delarna samverkar för att garantera den leveranssäkra el till internationellt konkurrenskraftiga priser som kännetecknar Sverige. Helheten måste kunna leverera effekt, även när bidraget från väderberoende kraft är litet.

I fråga om teknikutveckling händer mycket på området. Det sjunkande priset på solceller och lägre investeringskostnader för vindkraften lyfts ofta fram som två exempel, men SKGS vill att Energikommissionen ska se bredare än så. Till exempel skulle effekten i de befintliga kärnkraftsreaktorerna kunna höjas om ägarna fick bättre ekonomiska förutsättningar. Även vattenkraftens produktionsförmåga skulle med hjälp av modern teknik kunna öka. Ser vi något längre fram i tiden står även den fjärde generationens kärnkraft för dörren – den är småskalig och kan drivas med hjälp av gammalt kärnbränsle, vilket innebär att man inte behöver utvinna nytt uran.

-Med tanke på allt som händer på marknaden och inom teknikutveckling är det viktigt att Energikommissionens ledamöter håller huvudet kallt. Det gör man inte genom dagens ensidiga satsning på väderberoende el, som vare sig står på egna ben eller förmår ersätta dagens planerbara och reglerbara kraft, säger Anna Holmberg.

Frågan är vad Energikommissionen behöver göra för att ge elproducenterna det spelrum som krävs? SKGS bild är klar: dagens vatten- och kärnkraftverk bör värnas tills dess att det står klart vilken helhetslösning, som långsiktigt kan leverera för Sverige. Att i första hand värna befintliga produktionsresurser skulle ge både politiken och marknaden den tid som behövs.

– Då skulle vi i basindustrin känna tillförsikt att vi fortsatt har tillgång till en stabil elförsörjning. Så säkras svenskt välstånd samtidigt som vi håller nere systemkostnaden, avslutar Anna Holmberg.

Anna Holmberg-1
Foto: Skogsindustrierna