21 maj, 2019

Nyheter

Grön skatteväxling ger utebliven effekt (MW)

Betydelsen av lokalt producerad elkraft aktualiseras av regeringens förslag om slopad nedsättning av energiskatten och en höjning av koldioxidskatten för fossila bränslen som används för att producera värme i kraftvärmeverk. Enligt vårbudgetpropositionen ska skattehöjningarna börja gälla från och med den första augusti. Något som kan ge både Stockholm och Malmö problem med elförsörjningen redan i höst.

Det finns en bred uppslutning kring målsättningen att fasa ut fossila energikällor i Sverige. Genom att höja skatten vill regeringen påskynda den omställning till fossilfrihet som pågår. Stockholms Exergi AB, som avstyrkte skattehöjningen i sitt remissvar, påpekade att man har för avsikt att ställa om det koleldade kraftverket i Värtan (vilket är den anläggning som främst berörs) till år 2022 i syfte att nå klimatmålen.

Konsekvensen av de höjda skatterna på kraftvärme kan nu bli att elproduktionen i Stockholmsregionen minskar mer med 550 GWh per år då Stockholms Exergi AB minimerar elproduktionen. Något som får konsekvenser för effektbalansen i Stockholm.

Enligt Ellevio, som är det största nätbolaget i Stockholmsregionen, överstiger topplasten en kall vinterdag elnätets kapacitet. Ellevios chef för samhällskontakter, Henrik Bergström, säger till nyhetsbrevet Montel (nr 9, 2019) att Stockholm Exergi AB:s minskade elproduktion kommer att dränera de sista marginalerna ur Stockholms elnät. Hittills har den lokala produktionen inom regionnätet klarat leveranserna, men nu varnar Ellevio för kapacitetsbrist redan i höst.

– Det behövs helhetstänkande kring elsystemet och långsiktighet. Om lokal elproduktion försvinner får det konsekvenser för regionnätet och stamnätet när vi är nära kapacitetstaket. Den föreslagna energiskattehöjningen är ett exempel på det. Syftet med den var att påskynda utfasningen av fossil energi, inte att skapa effektbrist i Stockholm, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Skattehöjningen påverkar även södra Sverige, där Eon planerar att stänga elproduktionen i det gaseldade Heleneholmsverket i Malmö den första augusti, samma dag som skattehöjningen föreslås träda i kraft. En installerad eleffekt på 130 MW läggs i malpåse vilket motsvarar nästan 15 procent av hela region Skånes effekt. En region som redan idag känner av begränsningarna i elnätets kapacitet. Den effekt som försvinner kommer sannolikt till stor del att ersättas med importeras kolkraft, vilket går tvärtemot syftet med skattehöjningen.

– Risken för effektbrist som Svenska kraftnät pekat på i sina prognoser rycker allt närmare. Förslaget om skattehöjning adderar ytterligare risk för lokal effektbrist i Malmö och Stockholm i vinter eftersom elnätet inte har kapacitet att överföra den effekt som faller bort samtidigt som elförbrukningen ökar. Regeringen bör därför tänka om i fråga om skattehöjningen. Utfasning av fossila bränslena måste ske på ett planerat sätt och att fatta beslut som ökar risken för effektbrist är oansvarigt, säger Helén Axelsson.