19 mars, 2013

Remissyttranden

Hagmans rapport om åtgärder för att minska prisområdesproblematiken i södra Sverige

De i SKGS ingående branschorganisationerna; Skogsindustrin, Plast- & Kemiföretagen, SveMin och Jernkontoret stöder Svenskt Näringslivs synpunkter och vill därutöver framföra följande angående rapporten Analys av möjliga åtgärder för att minska prisområdesproblematiken i Sydsverige.

Den energiintensiva industrin

SKGS samlar landets mest energiintensiva företag. Sammantaget står dessa företag för 400 000 arbetstillfällen och 29 procent av landets totala exportvärde. Företagen är internationellt konkurrensutsatta och verksamheten utmärker sig genom långtgående förädling till högkvalitativa och specialiserade produkter. SKGS vill understryka vikten för våra företag av en stabil och leveranssäker energiförsörjning till konkurrenskraftiga kostnader som en förutsättning för fortsatt tillväxt.

Allmänt

Genom elområdesindelningen har konkurrenskraften för basindustrin i Sydsverige försämrats. Energiintensiva verksamheter har ingen möjlighet att föra vidare ensidiga kostnadsökningar på de globala marknadspriserna. De har därigenom mycket begränsade möjligheter att svara på de högre elpriserna i Sydsverige med annat än minskad produktion och lägre elanvändning.

Argumentet för att genomföra elområdesindelningen är att ”korrekta prissignaler” ska ges på marknaden. Tanken är god, om det vore så att marknaden kan reagera på dessa prissignaler omgående. I dagsläget är det dock enbart efterfrågesidan som kan reagera med någon snabbhet. Att öka utbudet av el, eller överföringsförbindelserna från elområde SE3 är mycket tröga processer som kräver år att genomföra. Att inte agera för att genomföra åtgärder för att mildra påverkan på den konkurrensutsatta industrin motverkar långsiktig tillväxt. Det är därför viktigt att åtgärder vidtas snarast för att minska den negativa effekten för basindustrin i Sydsverige som uppstått. Basindustrin är kapitalintensiv och långsiktig. På längre sikt måste därför bristen på baslastproduktion i SE04 och de nödvändiga nätförstärkningarna genomföras för att rätt förutsättningar för konkurrenskraft ska kunna skapas.

Flera överföringsförbindelser till områden utanför Norden är planerade. Det är viktigt att elpriseffekten för industrin av planerade ytterligare överföringsförbindelser till områden utanför Norden noga analyseras innan de genomförs så att endast sådana överföringsförbindelser som stöder en konkurrenskraftig svensk industri genomförs.

Förslagen i Rapporten

  • SKGS stöder förslaget att SVK ska garantera en överföringskapacitet på minst 4000 MW över snittet mellan SE03 och SE04.
  • SKGS stöder förslaget att förändra hanteringen av västkustsnittet. Det är inte acceptabelt att industrin i Sydsverige inte kan ta del av stundtals låga priser i Tyskland och Danmark pga begränsad import söderifrån.
  • SKGS stöder förslaget att SVK tillser att CfD-kontrakt auktioneras ut i SE04.
  • SKGS stöder förslaget att SVK publicerar en veckorapport för att öka transparensen på elmarknaden.

Stockholm 19 mars 2013

Lina Palm
Energidirektör, SKGS
SKGS

Ladda ner remissyttrandet (pdf)