26 november, 2015

Nyheter

Holmen: Slå inte ut vår vattenkraft

Skatter, politisk osäkerhet och regleringar. Skogsindustrikoncernen Holmen AB vittnar om vad hoten mot vattenkraften kan få för konsekvenser, inte minst för deras egen vattenkraftproduktion.

Holmen är ett av våra mest anrika företag inom den elintensiva skogsindustrin. Sedan grundandet 1609 man hunnit med att producera allt ifrån musköter till textilier och pappersvaror. Koncernen står i dag på tre industriella ben: tillverkning av kartong för förpackningar och grafiska ändamål, tryckpapper och sågade trävaror. Koncernen är även en stor råvaruproducent med över en miljon hektar skog och har krafttillgångar i form av vatten- och vindkraft. Ola Schultz-Eklund, teknisk direktör på Holmen, beskriver koncernens verksamhet ytterligare:

– Våra pappersbruk år lokaliserade i Braviken och Hallstavik, vår kartongproduktion i Iggesund. Vi har även produktionsanläggningar i Spanien och Storbritannien. Skogsföretagen är basindustrins största elförbrukare och totalt förädlar vi på Holmen 4 TWh el om året.

Holmen är emellertid inte bara en förädlare av el, utan också en elproducent. Koncernen producerar hela 1,8 TWh el om året, genom vattenkraft, vindkraft och kraftvärme. Under industrialiseringen var det inte ovanligt att svenska industriföretag producerade el för att öka graden av självförsörjning. Med åren har dock många industriföretag sålt sin elproduktion. Ola Schultz-Eklund förklarar varför Holmen har valt att gå sin egen väg:

– Vi har behållit elproduktionen, eftersom vi är en solid koncern – därmed har vi ekonomiskt utrymme att satsa på våra anläggningar. Genom att vara till hälften självförsörjande på elområdet stärks vår konkurrenskraft. Men det är också ett sätt för oss att bli oberoende av olja och gas, som ett led i vår hållbara profil. Strategin ger dessutom resultat: vår anläggning i engelska Workington är koldioxidneutral och anläggningen i Iggesund är på god väg att bli fossilfri.

En vanlig uppfattning är att väderberoende kraft inte kan tillgodose basindustrins behov. Ändå har Holmen valt att satsa på vindkraft. Ola Schultz-Eklund menar att det delvis är av kommersiella skäl, då man äger mark med bra vindläge, snarare än att koncernen efterfrågar mer vindkraftsproduktion. Han betonar även att vindkraften inte är lönsam i dagsläget. Desto viktigare är vattenkraften:

– Holmen är hel- och delägare av 21 vattenkraftverk, eftersom det är en typ av elproduktion som tillgodoser alla våra behov. Sverige har totalt sett en fin produktionsmix av el. Vattenkraften och kärnkraften gör oss unika i Europa, eftersom de garanterar konkurrenskraftiga elpriser och koldioxidfri elproduktion. Dessutom uppskattar vi baskraftens pålitlighet, eftersom skogsindustrin alltid behöver tillgång till leveranssäker el.

Trots baskraftens styrkor hotas vattenkraften av såväl ålderstigna kraftverk som skattetryck och framtida regleringar. Många av landets cirka 1 900 kraftverk behöver moderniseras. Den höga fastighetsskatten på vattenkraft och låga elpriser får dock en del vattenkraftsproducenter att avstå nödvändiga reinvesteringar. Oron förstärks dessutom av Vattenverksamhetsutredningen, vilken tagits fram för att anpassa vattenkraften till Miljöbalken och EU:s ramdirektiv för vatten. Om alla dess förslag blir verklighet kan upp emot 20 procent av landets vattenkraftproduktion gå förlorad. Även om Holmen inte har några planer på att göra sig av med sina vattenkraftverk, menar Ola Schultz-Eklund att det är viktigt att producenterna ges rätt förutsättningar:

– Ägande av vattenkraft kräver långsiktiga perspektiv. I nuläget kan man köpa billig el på marknaden, men vi vill vårda våra tillgångar. Sedan är det klart att all osäkerhet är hämmande för våra investeringar. Många vattenkraftverk är gamla, men de har långa tekniska livslängder. Om de ska kunna leva vidare behövs stabila spelregler för producenterna och stabila skatter på produktionen. För vår del är det viktigaste att framtida regleringar inte slår mot vattenkraftverkens produktionsförmåga.

Energikommissionen ska presentera sitt slutbetänkande under 2016. Vad bör Energikommissionen prioritera under sitt fortsatta arbete och hur påverkas Holmen om partierna inte når en överenskommelse som säkrar framtidens elleveranser?

– Vi har en hög självförsörjning vilket gör oss starka som koncern, men ett minskat utbud är inte bra för basindustrin. Sverige har en fantastisk konkurrenskraft och en bra produktionsmix. Det viktigaste för Energikommissionen måste vara att värna stabiliteten i elsystemet och den energiportfölj vi redan har, avslutar Ola Schultz-Eklund.