29 november, 2005

Rapporter

Hoten mot elproduktionen

Skriften tar upp hur den svenska elproduktionen hotas genom en rad olika politiska beslut, däribland skattehöjningar, omprövningar av vattendomar samt andra initiativ.

Vår elproduktion är i stort sett helt koldioxidfri, det elektrifierade tågnätet är väl utbyggt och effektivt, etanol och biogas börjar göra insteg på drivmedelsmarknaden samtidigt som våra hem i allt mindre utsträckning värms upp av olja.

Det är en position som många andra länder avundas oss, inte utan anledning. Till viss del är denna position ett resultat av slumpen – var älvarna rinner står utom mänsklig kontroll – men det är också ett resultat av en medveten och framsynt satsning på att bygga ett modernt och effektivt energisystem baserat på de båda hörnpelarna vattenkraft och kärnkraft som tillsammans står för 90 procent av den svenska elproduktionen.

Utan en ansvarstagande och långsiktig energipolitik kommer den energiintensiva industrin att drabbas hårt. Vi ser redan hur investeringar som hade kunnat läggas i Sverige istället hamnar i länder med bättre villkor. För de 375 000 människor som är direkt eller indirekt beroende av dessa industrier för sin utkomst är alternativen få.

Energipolitiken är viktig för industrin, för sysselsättningen och för miljön. Den är helt avgörande för tillväxten och Sveriges välfärdsutveckling.

Ladda ner rapporten (pdf)