26 mars, 2021

Rapporter

Kärnkraft lönsamt i samtliga scenarier 2050 i Energimyndighetens långsiktiga scenarier

Förra vecka släppte Energimyndigheten sin senaste långtidsprognos där de presenterar ett antal scenarier. Elanvändningen uppskattas till mellan 170-178 TWh år 2050 i samtliga scenarier utom det man kallar för elektrifiering som resulterar i en elanvändning på 234 TWh år 2050. I de scenarier med en lägre elanvändning förutsätts industrin att fortsätta att använda fossila bränslen i sina processer.

– Om industrin ska nå sina klimatmål med en bibehållen välfärd måste elektrifieringsscenariot ses som det scenario som kan användas för en energipolitik som möjliggör både välfärd och klimatomställning, säger Johan Bruce, energidirektör på SKGS.  Det är anmärkningsvärt att målet om klimatneutralitet till 2045 inte över huvud taget berörs i rapporten, utan endast måluppfyllelse om andelen förnybar energi, andelen förnybar el, andelen förnybart inom transportsektorn samt energiintensitet. Att nå klimatneutralitet till 2045 borde rimligen vara det övergripande målet. Det är viktigt att Energimyndighetens scenarier är relevanta, då dessa används av politiken.

Energimyndighetens kommer i sina analyser fram till att livstidsförlängning av kärnkraften är lönsam i samtliga scenarier och att även ny kärnkraft blir lönsam i elektrifieringsscenariot. I samtliga scenarier växer vindkraften markant och står i elektrifieringsscenariot för 126 TWh år 2050, vilket motsvarar 45 procent elproduktionen i Sverige. Vindkraften byggs främst på land utom i ett scenario med lägre produktionskostnader för vindkraft då det även byggs vindkraft till havs. – Rapporten visar tydligt att teknikneutralitet och ett fokus på fossilfrihet är viktiga för att skapa förutsättningar för industrins klimatomställning. Kostnadseffektivitet måste vara ett ledord i energipolitiken. Det är viktigt att regeringen och dess myndigheter tar höjd för en elanvändning som möjliggör industrin omställning, säger Johan Bruce. 

Rapporten finner ni här.