08 september, 2022

Nyheter

Kommissionens förslag frikopplar inte el och gaspriser

Regeringen meddelade i förra veckan att de kommer att arbeta för att gasprisets påverkan på elpriset bryts. Detta skulle enligt regeringen kunna leda till halverade elpriser i södra Sverige.

Det tjeckiska ordförandeskapet föreslår åtgärder som bryter kopplingen mellan el och gaspriser

Det tjeckiska ordförandeskapet har presenterat ett bakgrundsdokument inför fredagens ministermöte där åtgärder för de höga elpriserna ska diskuteras. Bland förslagen finns att

  • tillfälligt sätta ett takpris för gas som används för elproduktion,
  • tillfälligt sätta ett takpris för gas som importeras från vissa länder
  • tillfälligt undanta gasbaserad elproduktion från prisbildningsmekanismen.

Alla dessa förslag skulle helt eller delvis frikoppla elpriset från gaspriset. Dessa åtgärder kan om de inte utformas rätt dock leda till ökad gas- och elförbrukning, varför en noggrann konsekvensanalys behövs göras innan de implementeras.

Det tjeckiska ordförandeskapet lyfter även fram ett förslag om ett pristak på så kallad inframarginell produktion, mer om det nedan.

Kommissionens förslag frikopplar inte el och gaspriser

Kommissionen har läckt ett så kallat non-paper om åtgärder på elmarknaden. I det pappret förespråkas att det sätts ett pristak för inframarginell elproduktion, det vill säga elproduktion som normalt sett inte sätter elpriset. Det skulle gälla vindkraft, solkraft, icke-reglerbar vattenkraft, brunkolskraft samt kärnkraft. I en svensk kontext skulle det gälla vind-, sol- och kärnkraft. Den reglerbara vattenkraften föreslås inte omfattas. Tanken är att dessa produktionsslag endast skulle få betalt för sina kostnader plus ett påslag. Mellanskillnaden mot marknadspriset skulle sedan delas ut till elkunderna som kompensation. Detta förslag skulle alltså inte påverka själva elpriset och därmed inte heller direkt bryta gasprisets koppling till elpriset. Förslaget innebär snarare ett sätt att finansiera ett stöd till kunderna genom att minska intäkterna för nämnda kraftslag. Förslaget har flera utmaningar, bland annat hur man ska hantera producenter som sålt sin produktion bilateralt och möjligheten att komma undan systemet genom att sluta sälja sin el på elbörsen och istället sälja den bilateralt.

Att på detta sätt beskatta bort elproducenternas övervinster riskerar även att ta bort incitament att bygga ny fossilfri produktion, detta i ett läge när ny fossilfri är lösningen till problemet.

Försämra inte förutsättningarna för fossilfri elproduktion

SKGS uppmanar regeringen att fortsätta att verka för att undersöka om det går att införa modeller som bryter gasprisets påverkan på elpriset utan att det skapar incitament för ökad gasanvändning eller andra oönskade konsekvenser för elmarknaden. Modeller som endast innebär en taxering av fossilfri elproduktion bör undvikas. Om justeringar i marknadsmodellen inte är en framkomlig väg bör den svenska regeringen överväga andra åtgärder för att minska spridningen av de extrema priserna från kontinenten, utan att begränsa exporten av el till kontinenten.

Se över all reglering som hindrar åtgärder för lägre elpriser.

Samtidigt bör alla åtgärder som kan öka överföringen, öka flexibiliteten och öka den elproduktion som bjuds in till marknaden övervägas. Svenska myndigheten bör omedelbart få i uppdrag att identifiera vilka åtgärder som kan ge effekt samt identifiera vilka regelverk som eventuellt behöver justeras. Om det finns regelverk som förhindrar de identifierade åtgärderna bör den svenska regeringen verka för att dessa regelverk ändras eller att tillfälliga undantag från regelverken kan beviljas.