11 oktober, 2023

Nyhetsbrev

Ledare: Avgörande att energipolitiken håller hög reformtakt

Tidö-avtalet mellan regeringen och Sverigedemokraterna lade fast en tydlig kurs för energipolitiken under mandatperioden. Regeringens första vinter, med rekordpriser på el, tydliggjorde nödvändigheten av reformer för en snabbt ökad produktion av fossilfri el. Det är nu viktigt att regeringen håller takten i reformerna.

Foto: Björn Lilja

En viktig del av Tidö-avtalet som regeringen genomfört är att ändra det energipolitiska målet från 100 procent förnybart till 100 procent fossilfritt. För svensk elförsörjning har förnybart-målet försämrat förutsättningarna för kärnkraften. Alla kraftslag behövs och det är bra att det återspeglas i de övergripande målet, vilket SKGS hela tiden krävt. Att regeringens planering nu utgår från prognosticerat elbehov på minst 300 TWh till 2045, med inriktningen att ny planerbar och fossilfri elproduktion behöver tillkomma, är välkommet.

Förberedelser pågår nu för ny kärnkraft. Regeringen har lämnat en remiss, Ny kärnkraft för Sverige – ett första steg, med en rad förslag till lagändringar, till lagrådet. Förslagen innebär bland annat att det från och med årsskiftet blir möjligt bygga fler än tio reaktorer och på nya platser. Förutsättningarna för ny kärnkraft förbättras nu på ett avgörande sätt.

På vindkraftsområdet är incitamentsutredningen, som föreslagit ersättning till omkringboende, ett steg i rätt riktning. Någon form av återbäring till de som lever med vindkraften är nödvändig för att minska det lokala motstånd som fördröjer och ofta omöjliggör etablering av ny vindkraft. Men ännu saknas utredda förslag om hur kommunerna ska får incitament att säga ja till vindkraft. Det är besvärande eftersom vindkraften är nyckel till att klara elbehovet på kort sikt.

Så mycket ny vattenkraft lär inte kunna byggas, därför är det angeläget att utveckla och bevara så mycket som möjligt av den reglerkraft som vattenkraften erbjuder. Omprövningen av vattenkraften har pausats i ett år. Enligt Tidö-avtalet ska ett nytt regelverk för omprövning tas fram i syfte att säkerställa hänsyn till intresset av elförsörjningen och små aktörer som riskerar orimliga kostnader. Den första februari 2024 fortsätter omprövningen. Frågan är om hänsynen till behovet av att bevara vattenkraften kommer ha förändrats på något avgörande sätt till dess.

Tidö-avtalet bockade av många av SKGS önskemål. Det är nu snart ett år sedan regeringen tillträdde och mycket av de nödvändiga energipolitiska reformerna har inletts. Om elproduktionen ska möta det ökade elbehovet krävs dock ett snabbare genomförande av reformerna. Industrins elbehov ökar med 70 TWh fram till 2030. Klockan tickar.

Peter Kihlgren, Ordförande SKGS, VD Kemira Kemi AB