21 april, 2023

Nyhetsbrev

Ledare: Elförsörjningen i SE1 ger låg investeringstakt

Industrins investeringar i södra Sverige hålls tillbaka av en svag elförsörjning. Någon annan slutsats är svår att dra av fördelningen av industrins tillkommande elbehov fram till 2030. Detta drabbar inte bara klimatomställningen utan även jobb och välfärd. Det är nödvändigt att öka takten i utbyggnaden av ny elproduktion och elnät.

Foto: Björn Lilja

I SKGS och konsultföretaget Profus kartläggning av industrins elbehov fram till 2030 framgår att stora industriinvesteringar i Norrland snabbt ökar elbehovet och minskar elöverskottet i SE1 och SE2. Samtidigt som planeringen för nyindustrialiseringen pågår för full i norra Sverige, 46,1 TWh/år 2030 i SE1, så står planerar industrin i södra Sverige för måttliga 0,1 TWh/år 2030, från 2,7 till 2,8 TWh/år.

Ökning i industrins elanvändning 2023-2030 per elområde

0,1 TWh/år är en anmärkningsvärt låg ökning. Men tyvärr är det vad man kan förvänta sig av en industri som insett att södra Sveriges elförsörjning inte är tillräckligt säker för att grunda långsiktiga investeringsbeslut på. Finns det inte kapacitet i elproduktion och elnät så påverkar detta investeringarna.

Situationen är inte hållbar över tid. Näringslivet i södra Sverige behöver också mer el, för att klara omställningen men också för att växa och öka produktionen. Tillgången på leveranssäker el till konkurrenskraftiga priser är en grundförutsättning.

Det är glädjande att det finns så stor investeringsvilja och innovationskraft i Sverige att vi med all rätt kan tala om en nyindustrialisering i norr. Men samtidigt måste vi undvika att risken för effektbrist och extremt höga elpriser leder till en avindustrialisering i söder.

Problemen är välkända. Elnätet har flaskhalsar och det saknas elproduktion. Men hittills har utbyggnaden av elnätet tagit alldeles för lång tid. Samtidigt som planerbar elproduktion lagts ned utan att ha ersatts i tillräcklig utsträckning. Det behövs en sammanhållen plan för att säkerställa södra Sveriges elförsörjning och konkurrenskraft.