20 oktober, 2020

Nyheter

Ledare: Industrin i södra och mellersta Sverige behöver el

Flaskhalsar i elnätet och minskad elproduktion i södra Sverige leder till uteblivna investeringar och ger industrin onödigt höga elräkningar. Konsekvensen av det blir färre jobb och minskad välfärd. Vi måste ha ett elsystem som kan tillgodose elanvändarnas behov av leveranssäker, fossilfri och konkurrenskraftigt prissatt el om vi ska kunna möta framtidens utmaningar.

Under sommaren har SKGS tidigare varningar om risken för effektbrist i södra Sverige bekräftats med höga pristoppar som följd. Fyra gånger under juni-september har elpriset varit över 100 öre/kWh. Under sommaren och hösten har dessutom skillnaden i elpris mellan norr och söder varit extrema. För stora elförbrukare som basindustriföretag kan ett högt elpris innebära att produktionen måste stoppas av kostnadsskäl. Många industriella processer går dock av tekniska skäl inte att avbryta, vilket gör att höga elpriser slår direkt mot resultatet. Industrins fokus måste vara på att hålla igång den egna produktionen – inte att balansera elsystemet.

Svenska kraftnäts prognoser tyder på ett konsekvent högre elpris i söder, även om situationen under den gånga sommaren varit onormal avseende prisskillnad mellan norr och söder. Denna tudelade elmarknad är orimlig och skadar Svenska företags konkurrenskraft.

Svenska kraftnät har nyligen aviserat att 75 miljarder kr för att bygga bort flaskhalsar. Det är bra och nödvändigt att dessa investeringar görs, men det tar alldeles för lång tid att, bland annat på grund av långdragna tillståndsprocesser. Den angivna tidplanen sträcker sig till år 2040, det är inte hållbart och innebär att begränsningarna i överföringen och prisskillnaden mellan norra och södra Sverige därmed kommer att bestå under en alltför lång tid.

Genom att öka elproduktionen i södra Sverige avlastas flaskhalsarna i elnätet. SKGS har återkommande pekat på behovet av att behålla kärnkraftsproduktionen och att ge kraftvärmen konkurrenskraftiga villkor. Rapporten Långsiktig Scenarioanalys från Svenskt Näringslivs projekt Kraftsamling Elförsörjning visar tydligt att ett tredelat elsystem med en tredjedel var av vind-, vatten och kärnkraft är kostnadseffektivt. Att förlita sig på att den väderberoende vindkraften på egen hand kommer att lösa elförsörjningen på kort och lång sikt är oansvarigt.

Anledningen till dagens situation är ogenomtänkta politiska beslut som missgynnat den planerbara kraften. Basindustrierna vill undvika att elförsörjningssituationen försämras ännu mer. Vi vill därför se att energipolitiken tar större hänsyn till det systemkritiska behovet av planerbar kraft i Syd- och Mellansverige.

Henrik Sjölund

Ordförande för SKGS