19 januari, 2023

Nyheter

Ledare: Regeringen måste skyndsamt gå från ord till handling.

Att trygga elförsörjningen är en av regeringens prioriterade frågor. Det är bra att en så grundläggande komponent i svensk industris konkurrenskraft står högt på dagordningen. Utmaningen framåt är att inte tappa fokus, utan att genomföra de nödvändiga reformer som krävs för snabbare utbyggnad av elnätet och ny fossilfri elproduktion.

Foto: Björn Lilja

Den nya regeringen har flera svåra uppgifter framför sig. Inflationen och en vikande konjunktur bäddar för flera besvärliga år, för Sverige och våra viktigaste exportmarknader. En god konkurrenskraft är helt avgörande för svensk basindustris export och en förutsättning för en väl fungerande välfärd, både på kort och lång sikt.

Till för några år sedan var leveranssäker och konkurrenskraftigt prissatt el en viktig konkurrensfördel, som bidragit till att något kompensera högre kostnader för arbete och transporter.

Tyvärr tvingas vi nu återigen konstatera att en rad olyckliga energipolitiska beslut lett fram till den nuvarande situationen. Den elkris vi nu ser är resultatet av dessa beslut och som dessutom har förvärrats av Rysslands invasion av Ukraina. Kraftbalansens försämring har redovisats tydligt i flera årgångar av Svenska kraftnäts kraftbalansrapport. Trots de illavarslande prognoserna och de lätt förutsebara riskerna har exempelvis Ringhals 1 och 2 ändå lagts ned.

Risken för effektbrist är inte längre något att oroa sig för bara inför vintern. Karlshamnsverket har körts flitigt även sommartid. Inför den här vinterns topplasttimme, då elbehovet kommer att vara som högst, är importbehovet större än någonsin. Svenska kraftnät har förberett allmänheten på att elen kan komma att kopplas bort periodvis i vinter. Tråkigt nog är detta inte förvånande.

Det är bra att Svenska kraftnät, i enlighet med sitt regeringsuppdrag, nu arbetar på att upphandla en effektreserv på användarsidan, som innebär att elanvändare får ersättning för beredskapen att kunna kopplas ifrån om det behövs för att stabilisera elnätet. Det är en nödvändig kortsiktig åtgärd.

Elprisstödet, som skyndsamt måste bli tillgängligt, är en nödvändig kortsiktig åtgärd för att hjälpa både hushåll och företag att klara en elprischock. Regeringens fortsatta arbete måste dock tydligt vara inriktat på att säkerställa en långsiktig fossilfri konkurrenskraft för industrin, men också för att undvika ytterligare en urholkning av hushållens köpkraft.

Det är naturligt att de kortsiktiga åtgärderna tar uppmärksamhet. Samtidigt har det aldrig varit viktigare att snabbt röja hindren för att bygga ny vind- och kärnkraft och öka kapaciteten i elnätet. Den elintensiva basindustrin och det välstånd den genererar är helt beroende av rimliga kostnader för el. Under den här mandatperioden behövs en rad bra och modiga energipolitiska beslut. Något annat har Sverige inte råd med. Sker det inte, skulle Sveriges roll som ledande industrination på allvar riskeras med förödande konsekvenser för det välfärdssamhälle vi under lång tid byggt upp.