24 januari, 2024

Nyhetsbrev

Ledare: Spaden måste i jorden nu om vi ska klara 300 TWh år 2045

Att överta ordförandeskapet för SKGS i en tid när flera av de viktiga vägvalen och besluten, som lägger grunden för framtidens fossilfria samhälle, debatteras och avgörs är inspirerande. Klimatomställningen ska genomföras. Nu måste vi bestämma oss för hur det ska gå till innan tiden rinner iväg.

Foto: Martin Lindkvist

Regeringens föreslagna planeringsmål om 300 TWh elproduktion år 2045 är därför välkommet. SKGS har länge efterfrågat ett tydligt planeringsmål. Men från basindustrins sida ser vi också ett behov av att bryta ned 2045-målet i delmål med kortare planeringshorisont.

Vår egen kartläggning av industrins elbehov till följd av omställningen pekar på ett ökat elbehov om 70 TWh redan till 2030. Elektrifieringen av samhället pågår för fullt här och nu. Därför är det viktigt att få in kortsiktigare delmål på vägen mot 300 TWh elproduktion. Det är många bitar i elförsörjningspusslet som måste läggas långt innan år 2045.

Det handlar inte bara om elproduktion. Elnätet måste också klara en fördubblad elanvändning och elmarknadsdesignen måste klara en större andel icke planerbar elproduktion. Utmaningarna på elområdet är stora men inte oöverstigliga, förutsatt att takten i utbyggnaden av nät och elproduktion ökar.

Den elintensiva basindustrin konkurrenskraft på exportmarknaderna är beroende av säkra leveranser av fossilfri el till konkurrenskraftiga kostnader. Det är en förutsättning för att investeringar och jobb ska hamna i Sverige och inte i konkurrentländer.

Industrin är beredd att ta sitt ansvar för utbyggnaden av ny fossilfri elproduktion. 14 industriledare, däribland jag, skrev nyligen på DN Debatt (9/1) att vi är villiga att stödja utbyggnaden av ny kärnkraft. Det kan ske genom att teckna långsiktiga avtal om att köpa el från nya kärnkraftverk, delfinansiering eller på andra sätt.

Ny planerbar kärnkraft är en viktig pusselbit i ett robust och kostnadseffektivt elsystem. Ny sol- och vindkraft är andra pusselbitar som behöver komma på plats. Den elintensiva industrin kan även bidra till att stärka sol- och vindkraft genom långa köpavtal på el, så kallade PPA-avtal. De markägande skogsbolagen kan bidra till att stärka elförsörjningen genom att investera i elproduktion på egen mark.

Sverige har goda förutsättningar att elektrifiera industrin. Dessa förutsättningar måste förvaltas väl. En bred politisk samsyn om produktionsmålet 300 TWh för år 2045 är en bra grund. För att nå målet, och de delmål SKGS vill se, krävs politiskt ledarskap och kloka beslut, inte minst i fråga om ny kärnkaft. Precis som energiminister Ebba Busch (KD) vill vi att spaden kommer i marken så fort som möjligt.