29 juni, 2022

Nyheter

Nyhetsbrev

Ledare: Vi har all anledning att oroa oss för vinterns elförsörjning

Även denna sommar drabbas landets elanvändare av rekordhöga elpriser med allvarliga konsekvenser för den elintensiva industrins produktion som följd.

Peter Kihlgren, ordförande SKGS

I årets kraftbalansrapport gör dock Svenska kraftnät, Svk, bedömningen att det inte kommer att uppstå någon effektbrist i vinter.

Svk är inte heller oroade för denna sommar. Driftssäkerheten bedöms vara likvärdig med tidigare somrar och något direkt behov av avhjälpande åtgärder ses inte. Även om risken för effektbrist kan hanteras så kommer elpriserna att vara höga periodvis.

Den 20 juni ökade elpriset med över 1100 procent jämfört med föregående dygn inom elområdena SE3 och SE4. Det är den största prisskillnaden mellan två dygn – hittills. Kriget i Ukraina adderar till de höga energipriserna, men är inte den grundläggande orsaken till att elpriserna skenar i södra och mellersta Sverige.

Lägre elproduktion till följd av att Ringhals 1 och 2 tagits ur produktion i kombination med kapacitetsbrist i stamnätet bidrar till allt sämre elförsörjning i elområdena SE 3 och SE 4. En positiv nyhet är att regeringen tydligare än tidigare öppnar för ny kärnkraft. Vattenfall har nyligen initierat en förstudie om att bygga små modulära reaktorer, SMR, vid Ringhals. Besked som SKGS välkomnar, även om det inte görs några direkta utfästelser så rör sig frågan om ny kärnkraft åt rätt håll.

Efter ännu en sommar med höga elpriser finns det all anledning att oroa sig för vinterns elförsörjning. Inför kommande vinter kan vi nu också lägga till försämrade importmöjligheter, då Finland inte kan importera el från Ryssland och den tyska elproduktionen begränsas av tillgången på gas och nedläggningen av kärnkraft.

Svk anger ett Sverige, för att klara kommande vinter topplasttimme, har ett importbehov på 1 400 MW i normalvinterscenariot och 3 100 MW om det blir en så kallad tjugoårsvinter.

I realiteten är importbehovet betydligt högre på grund av flaskhalsarna i stamnätet. Beroende på antaganden om tillgänglig överföringskapacitet över Snitt 2, mellan SE2 och SE3, är importbehovet snarare mellan 1 800-3 600 MW en normalvinter och mellan 3 300 och 5 100 MW en tjugoårsvinter.

SKGS är betydligt mer oroade över den kraftigt försämrade effektbalansen, i kombination med de försämrade möjligheterna att importera el, än Svk verkar vara. Risken för effektbrist ökar och höga elpriser även sommartid är sedan något år en realitet.

Elnätets överföringskapacitet från norr till söder måste byggas ut i snabbare takt, samtidigt som det säkerställs att befintlig kapacitet nyttjas fullt ut. En förlängning eller ersättning av effektreserven, om 660 MW som förväntas fasas ut efter år 2025, behöver ses över redan nu.

Det är helt nödvändigt att investeringar i ökad elproduktionen i södra Sverige genomförs, inte minst för att avlasta stamnätet. Kriget i Ukraina och EU:s behov av att minska energiberoendet av Ryssland understryker vikten av svensk självförsörjning och en trygg elförsörjning under årets alla dagar – även varma sommardagar.

Peter Kihlgren

ordförande för SKGS