03 oktober, 2007

Debattartiklar

Mer skog är bra för klimatet

Stora Ensos Sverigechef Christer Ågren skriver idag i Nya Wermlandstidningen om skogsindustrins betydelse både för välfärden och klimatet.

Nyligen presenterade regeringen innehållet i den klimatmiljard som avsätts i budgetpropositionen för åren 2008–2010. Bland annat ska man satsa på pilotprojekt för andra generationens biodrivmedel. Man ska också pröva metoder för ett hållbart uttag av biprodukter från skogssektorn samt ta fram en handlingsplan för att öka bioenergin på skogs- och åkermark. Skogens roll som kolsänka ska också studeras. Detta är oerhört viktiga satsningar. Vi måste alla lämna vårt bidrag för att lösa klimatproblemen.

Idag är det många aktörer som vill göra anspråk på den svenska skogen. Vi inom pappers- och sågverksindustrin är en av dessa. Utgångsläget är visserligen gott eftersom den svenska skogen räcker till mer än vad den används till idag. Men det är viktigt att politikernas beslut inte bara blir snabba utan också långsiktigt hållbara. Det måste vara beslut som både bidrar till att nå Sveriges mål om minskat oljeberoende och att ha en fortsatt livskraftig pappers- och sågverksindustri i landet. En industri som sysselsätter 100 000 personer och ger en nettoexport på 100 miljarder kronor.

Avgörande för att nå dit är att öka mängden biomassa i allmänhet och skog i synnerhet. Genom bl a bättre skogsvård, gödsling, snabbväxande trädslag och dikning kan vi öka tillväxten i skogen ytterligare. Tar vi dessutom tillvara mer av varje enskilt träd i form av avverkningsrester, grenar, toppar och inte minst stubbar kan vi öka produktionen av såväl papper som sågade trävaror och biobränsle. Forskningsinstitutet Skogforsk har visat att vi kan öka tillväxten i skogen med 20-25 procent till år 2050, utan att göra avkall på våra högt ställda miljökrav.

Men omloppstiderna i den svenska skogen är långa, 30–100 år, och klimatsituationen akut. Därför är det nödvändigt att dessa insatser kompletteras med ökad odling och användning av s k agrobiomassa, grödor som har en omloppstid på 1–10 år. För att elda upp förstklassig skogsråvara istället för att förädla den är ett gigantiskt slöseri – både för klimatet och ekonomin. Därför är det också viktigt att politikerna inte inför snabba styrmedel som visar sig vara kontraproduktiva ur ett långsiktigt perspektiv. Redan idag eldas prima industrivirke i en del värmeverk eftersom förmånliga subventioner ger dem hög betalningsförmåga som ligger över vad den konkurrensutsatta pappers- och sågverksindustrin kan betala. Det är en mycket dålig hushållning med en värdefull råvara, både ekonomiskt och miljömässigt.

Ur ett hållbarhetsperspektiv måste det enda rätta vara att först tillverka pappers- och träprodukter som, när de tjänat ut sin roll, omvandlas till bioenergi och utgöra ett kolneutralt substitut för fossila bränslen. Eftersom samma mängd koldioxid återförs till atmosfären som tas upp av de växande träden bidrar inte förbränningen av trä till växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Pappers- och träprodukter tjänar dessutom som kolsänkor under hela sin livstid. Det är bättre att låsa in växthusgaserna i skogsprodukter än att använda andra icke förnyelsebara material. Att öka användningen av trä, papper och kartong är därför ett enkelt sätt att bidra till ett bättre klimat.

I en eventuell konflikt mellan levande skogsindustri och ett minskat oljeberoende finns inga vinnare. De politiska beslut som ska fattas under de kommande åren måste därför föregås av mycket grundliga konsekvensanalyser ur ett långsiktigt samhällsperspektiv. Med fler insatser för ökad tillväxt i skogen och beslut som styr värdefull industriråvara och bränslesortiment till rätt användning kan skogen göras till en ännu större tillgång för landets välfärd och energiförsörjning.

Det måste dock finnas en medvetenhet om att skogen på grund av sina långa omloppstider inte kan vara den allenarådande lösningen på klimatfrågan. Ska vi inte elda upp prima industrivirke så måste skogen kompletteras med mer snabbväxande biomassa. Först då kan vi skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Christer Ågren
vd, Stora Enso Sverige

Läs debattartikeln i Nya Wermlandstidningen