29 juni, 2006

Pressmeddelanden

Minskad oljeanvändning kräver ökad elproduktion

Den 28 juni presenterade statsministerns oljekommission sin slutrapport. SKGS - Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet - delar ambitionen och målsättningen att Sverige ska bli mindre beroende av olja. Minskad oljeanvändning förutsätter ökad elanvändning.

Oljeanvändningen i basindustrin har minskat kraftigt – från 75 TWh år 1970 till 20 TWh år 2005. Detta har skett genom en övergång till el. Nu föreslår Oljekommissionen att oljeanvändningen i industrin ska minska med ytterligare 25 till 40 procent till år 2020.

–    För att nå det mycket ambitiösa mål som kommissionen ställt upp krävs det mer inhemsk elproduktion som är både kostnadseffektiv och miljövänlig, såsom vattenkraft och kärnkraft. Ett viktigt steg mot att minska oljeberoendet vore därför att avskaffa avvecklingslagen som ger regeringen rätt att stänga ytterligare kärnkraftsverk, säger Owe Fredholm, VD i Plast- & Kemiföretagen.

I sin rapport skriver Oljekommissionen ”Elanvändningen i Sverige har ökat under flera decennier och är, per capita, anmärkningsvärt hög jämfört med andra utvecklade industriländer”. Detta är en myt. Två faktorer styr elförbrukningen – landets klimat och industrins elanvändning. Vårt kalla klimat delar vi med länder som Finland, Norge, Island och Kanada, länder som alla har större elkonsumtion än Sverige.

Olika typer av industriell produktion kräver olika stor insats av el. Basindustrin kräver väsentligt mer el än annan industri. Få andra länder har en så hög andel elintensiv och råvaruförädlande industri som Sverige. Den svenska basindustrin sysselsätter direkt och indirekt 375 000 människor i Sverige och står för drygt hälften av nettoexporten.

–    Det senaste året har elpriset stigit med 50 procent på den nordiska elbörsen Nordpool. Detta är ett resultat av en otydlig energipolitik som begränsat investeringsmöjligheterna i ny elproduktion. I Sverige har vi en miljövänlig elproduktion som bidrar till att uppfylla klimatmålen. Denna energiproduktion bör behållas och utvecklas. De stigande elpriserna hämmar allvarligt basindustrins möjlighet att expandera produktionen och skapa sysselsättning, avslutar Owe Fredholm.