10 juli, 2010

Remissyttranden

NordREG:s rapport ”Grid investments in a Nordic perspective”

De i SKGS ingående branschorganisationerna; Skogsindustrierna, Plast- & Kemiföretagen, SveMin och Jernkontoret har fått rubricerade rapport på remiss och vill framföra följande.

SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschföreningarna Skogsindustrierna, Plast- & Kemiföretagen, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor. Basindustrin sysselsätter 400 000 personer och har ett exportvärde på 275 miljarder kronor

SKGS samlar landets mest energiintensiva företag. Sammantaget står dessa företag för 400 000 arbetstillfällen och mer än 25 procent av landets totala exportvärde. Företagen är internationellt konkurrensutsatta och verksamheten utmärker sig genom långtgående energi- och klimateffektiv förädling till högkvalitativa och specialiserade produkter. SKGS vill understryka vikten för våra företag av en säker energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser som en förutsättning för fortsatt tillväxt och globalt lägre utsläpp av klimatgaser.

En effektiv infrastruktur på elnätsidan är en viktig förutsättning energiintensiv industri men kan inte enskilt skapa konkurrenskraft. Grundläggande marknadsvillkor måste också stödja konkurrenskraft för vidareförädlande energiintensiv industri. För att så skall kunna bli fallet måste energipolitiska låsningar som hindrar investeringar i ny produktionskapacitet långsiktigt överbryggas, inträde av nya aktörer på energimarknaderna främjas och tillståndsprocesser effektiviseras och snabbas upp.

Nämnda aspekter är helt avgörande för den nordiska elmarknadens förmåga att skapa förutsättningar för en internationellt konkurrenskraftig basindustriell verksamhet. För att den nordiska elmarknaden ska fungera effektivt är det nödvändigt att investeringar för förstärkning av det nordiska stamnätet sker. Med de rådande begränsningarna i överföringssystemetsom råder på den nordiska elmarknaden kommer SVK:s beslut att införa fyra anmälningsområden på en redan starkt koncentrerad kraftmarknad att leda till en situation som är direkt negativ för konsumenterna. SKGS delar därför uppfattningen att alla hinder som ligger i vägen för ett snabbt och effektivt genomförande av nödvändiga förstärkningar i det nordiska stamnätet skyndsamt tas bort samt att åtgärder vidtas för en minimering av de osäkra och negativa effekterna för kunderna.

I rapporten pekas på behovet av att kunna möjliggöra kostnadsfördelning av investeringar som sker utanför landet men som också ger nytta för kunder inom landet. SKGS delar uppfattningen att kostnader för nätförstärkningar som sker inom och mellan de nordiska länderna bör delas av dem som berörs av de minskade prisområdesskillnaderna.

SKGS,
Mikael Möller
Plast- & Kemiföretagen

Ladda ner remissyttrandet (pdf)