16 maj, 2018

Nyheter

Politiker öppnar upp för ny konkurrenskraftsutredning

I Swecos rapport ”Jämförelse av industrins elkostnad”, framtagen på uppdrag av SKGS, framgår det att politiska beslutsfattare i flera av Sveriges konkurrentländer aktivt använder sig av incitament och verktyg för att stärka konkurrenskraft och minska den egna industrins kostnader. Hur ser svenska politiker på basindustrins elkostnader?

Basindustrins elkostnader är ett verktyg för att attrahera investeringar och jobbtillväxt för exportintensiv industri. Storleken och utformningen av elkostnaderna diskuterades, mot bakgrund av en rapport framtagen av Sweco, under ett av SKGS arrangerat seminarium den 9 maj. En del av seminariet bestod av en politikerpanel, där Jennie Nilsson (S), ordförande i näringsutskottet och Lars Hjälmered (M), vice ordförande i näringsutskottet, intervjuades av Anna Holmberg, energidirektör på SKGS.

Lars Hjälmered (M) och Jennie Nilsson (S)
Lars Hjälmered (M) och Jennie Nilsson (S)

Efter att ha tagit del av en presentation av Sweco var båda politikerna positiva till rapporten som kunskapshöjande material, exempelvis som grund för politiska beslut.

– Det som är mest intressant ur ett politiskt perspektiv är att man försöker skapa transparens här, för det är något som är jätteviktigt för att göra rätt analyser och fatta rätt beslut för framtiden.

– Det är ett bra beslutsunderlag för framtida politiska diskussioner, sade Jennie Nilsson.

Lars Hjälmered håller med och efterfrågar en ny större konkurrenskraftsutredning för svensk industri. Han menar att elkostnader är en av de delar som borde ingå i en sådan analys.

– Vi tycker att det är något som en kommande regering skulle titta närmare på, den breda konkurrenskraftssituationen. Vi ser ju en ökande och tilltagande konkurrens i världen. Det är inget nytt att man säljer till andra länder, men det är en allt tuffare konkurrenssituation, sade Lars Hjälmered.

Jennie Nilsson anser att en ny konkurrenskraftsutredning ”inte är en orimlig tanke” och betonade att det är en uppgift för all politik att skaffa sig en så bra uppfattning som möjligt om situationen för Sveriges konkurrenskraft. Hon betonade dock att konkurrenskraftsutredningar inte är ett nytt fenomen, men att det mot bakgrund av att vi lever i en snabbt föränderlig värld, där svenska företag blir allt mer integrerade på en global marknad, kan vara dags för en ny utredning under nästa mandatperiod.