15 december, 2006

Remissyttranden

Prioritering av elanvändare vid bristsituationer

Remissyttrande: Prioritering av elanvändare vid bristsituationer, Energimyndighetens dnr 60-05-2975

De i SKGS ingående branschorganisationerna, Skogsindustrierna, Jernkontoret, Plast- & Kemiföretagen och SveMin har fått rubricerad rapport för synpunkter. SKGS vill framföra följande.

De prioriteringar och förebyggande åtgärder som föreslås i rapporten är sådana som skall begränsa negativa effekter av bortkoppling av el-användare till följd av en extraordinär händelse. De händelser som avses är dels sådana som sällan inträffar, dels sådana som aldrig har inträffat tidigare.

Med hänsyn till de mycket kännbara tekniska och ekonomiska skador som även små avbrott i elleveranserna kan drabba den energiintensiva basindustrin är det av stor vikt att våra elkrävande processer kan stängas ned under ordnade former för det fall att en bortkoppling oundvikligen måste genomföras. SKGS ser därför positivt på de förslag i rapporten som syftar till att åstadkomma en sådan ordning.

Stockholm den 15 december 2006

SKGS

Mikael Möller
Plast- & Kemiföretagen