01 december, 2020

Rapporter

Rapport – Elsommaren 2020

SKGS har låtit Sweco analysera vad som hände i det svenska kraftsystemet sommaren och hösten 2020. Sommarens elkris visar hur beroende det svenska elsystemet är av att det finns planerbar produktion även i södra Sverige.

Några slutsatser man kan dra från rapporten är att:

 • Det har varit historiskt stora prisskillnader mellan norra och södra Sverige. De beror på en kombination av stor produktion i norr från vattenkraft och vindkraft, låg kärnkraftsproduktion i söder och begränsningar i överföringen inom Sverige och mot utlandet.
 • Den främsta orsaken till begränsningar i överföringen är den låga kärnkraftsproduktionen, även om underhållsarbeten även spelat in.
 • Det har uppstått ett flertal prisspikar under sommaren och hösten trots att elförbrukningen varit normal för årstiden. Vid samtliga tillfällen har det varit mycket låg produktion från både vindkraft och kärnkraft.
 • Det finns en stor risk för en upprepning av sommarens elkris nästa sommar om inga åtgärder vidtas.

För att säkerställa en säker och elförsörjning till konkurrenskraftiga kostnader även i södra Sverige både på kort och lång sikt krävs åtgärder både från politiker och Svenska kraftnät.  Svenska kraftnät behöver öka investeringstakten och genomföra åtgärder i närtid som kan möjliggöra att befintlig kapaciteten i nätet kan utnyttjas fullt ut:

 • Bygg bort flaskhalsarna och prisskillnaderna – lägg inte flaskhalsintäkterna på hög.
 • Prioritera – öka takten i utbyggnaden över Snitt 2.
 • Genomför skyndsamt åtgärder som kan garantera överföringsförmågan i närtid – högtemperaturlinor, kraftelektronik och marknadslösningar.

Ansvariga politiker behöver ta större ansvar för elnätsutbyggnaden genom att ställa tydligare krav på Svenska kraftnät att bygga för framtiden och fatta beslut som stärker den planerbara elproduktionen:

 • Ge Svenska kraftnät ett tydligt uppdrag att minimera prisskillnaderna inom Sverige – värna elmarknadens funktion.
 • Inför ett planeringsmål – bygg för att klara klimatomställningen. Svenskt Näringsliv uppskattar behovet till minst 200 TWh 2045. Till det tillkommer det elbehov som LKAB presenterade förra veckan.
 • Värna befintlig planerbar kärnkraft, vattenkraft och kraftvärme och underlätta utökad produktion.
 • Ta bort befintliga subventioner som försämrar kraftbalansen och undvik nya – låt inte Svenska kraftnät stå för anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft.

Rapporten kan laddas ner här: Elsommaren 2020