29 juni, 2022

Rapporter

Rapport: Industrins elkostnad ingen större konkurrensfördel

SKGS har tidigare låtit Sweco undersöka svensk basindustris elkostnad jämfört med annan elintensiv industri i viktiga konkurrentländer som Finland, Frankrike och Tyskland. Sweco har nu uppdaterarat undersökningen med data för år 2021. Faktum kvarstår – elkostnaden ger ingen större konkurrensfördel åt svensk industri.

Att Sveriges industrier skulle vara särskilt gynnade av låga elpriser återkommer ofta i debatten. Påståendena håller inte för närmare granskning. Även om priset på el är lägre i Sverige är det den totala kostnaden för el som avgör konkurrenskraften.

Kostnaderna för el, elnät, skatter och avgifter som industrin faktisk betalar är det som ska jämföras. Då visar det sig att tysk industrin inte betalar så mycket mer för sin elförsörjning än vad svensk industri gör. Trots att EU-kommissionens statistik visar på en dubbelt så hög elkostnad i Tyskland. Detta då jämförbar tysk industri är undantagna de höga skatter och avgifter andra elanvändare i Tyskland betalar.

Indirekt kompensation till elintensiv industri till följd av EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS, har ökat markant under senare år i konkurrentländerna. Kompensationen lär fortsätta att öka i takt med att priset på utsläppsrätter stiger och höjer kostnaden för el. Sverige kompenserar dock inte för utgiftsökningarna till följd av EU ETS.

– Att Sverige inte kompenserar för ökade kostnader på grund av handeln med utsläppsrätter, när våra grannländer gör det, snedvrider konkurrensen till svensk basindustris nackdel. Kompensationen har en betydande inverkan på de totala elkostnaderna. Tysk industri väntas kompenseras med 23 respektive 36 EUR/MWh under 2022 och 2023, en kompensation vår industri blir utan, säger Johan Bruce, verksamhetsansvarig på SKGS.

Prisskillnaderna inom Sverige gör att basindustrin inom det sydligaste elområdet, SE4, under år 2021 hade högre elkostnad än Finland, Frankrike och Tyskland efter den indirekta kostnadskompensationen för EU ETS. Samtidigt hade Sveriges nordligaste elområden, SE1 och SE2, lägre elkostnad än Norge som är det land i jämförelsen med lägst elkostnad.

– I Swecos jämförelse har Sverige både de högsta och de lägsta kostnaderna för el. Det understryker våra problem med de nord-sydliga flaskhalsarna i stamnätet och för låg elproduktion i SE3 och SE4. Klimatomställningen ger svensk industri goda möjligheter att producera innovativa produkter, som skapar klimatnytta långt utanför landets gränser. Förutsättningen för en framgångsrik export är dock fortsatt konkurrenskraft. Målsättningen för energipolitiken måste därför sträva efter att säkerställa att svensk industri har en konkurrensfördel genom en trygg tillgång på el till konkurrenskraftig kostnad, säger Johan Bruce.

Rapporten från Sweco finner ni nedan.