17 januari, 2024

Remissyttranden

Remiss – Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät (SOU 2023:64)

SKGS betonar kundperspektivet i remissvaret på betänkandet Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät (SOU 2023:64). Under många år har det varit tydligt att regelverket brustit i kundperspektiv och att elnätsbolagen överkompenserats.

SKGS välkomnar att Energimarknadsinspektionen i och med utredningens förslag får större befogenheter att självständigt utforma metoder för och fastställa elnätsföretagens intäktsramar och därmed möjligheten att införa ett starkare kundperspektiv i elnätsregleringen.

– Det är inte godtagbart att elnätsföretagen justerar sina investeringsplaner utifrån finansieringsutrymme. Intäktsregleringen ska sedan säkerställa att elnätsbolagen får täckning för sina kostnader med en skälig avkastning. Med en förmögenhetsbevarande värderingsmetod skulle elnätsbolagen garanteras kostnadstäckning, säger Johan Bruce, verksamhetsansvarig på SKGS.

Den elintensiva basindustrins utgångspunkt är att investeringar i elnätet ska styras av kundernas kapacitetsbehov och av kvalitet. Elnätsföretagen har koncession vilket innebär att de har en skyldighet att förse kunder i sitt område med el av god kvalitet och att det inte är korrekt att investera vare sig mer eller mindre än vad som krävs för att uppnå detta. Den föreslagna regleringen ger Energimarknadsinspektionen större självständighet att fastställa intäktsramar och därigenom inta ett starkare kundperspektiv.

SKGS stödjer utredningens slutsatser och förslag i stort och vill särskilt poängtera följande:

  • SKGS stödjer utredningens förslag om hur bestämmelserna som avser Energimarknadsinspektionens skyldighet att fastställa intäktsramarna och omprövning flyttas över till den nya regleringen.
  • SKGS stödjer utredningens slutsats att lagen (2021:311) om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet medför begräsningar av Energimarknadsinspektionens möjlighet att självständigt fastställa intäktsramar och därför behöver upphävas.
  • SKGS delar utredningens slutsats att det inte finns tillräckliga skäl att göra avsteg från den generella treinstansprincipen och välkomnar förslaget att införa ett skyndsamhetskrav.
  • SKGS anser att det är Energimarknadsinspektionens uppgift att ta vara på kundernas intresse och håller med om utredningens slutsats att det inte är praktiskt möjligt att inför en klagorätt för kundkollektivet. Utredningens förslag om ett lagstadgat krav på offentlig konsultation när metoderna för att beräkna intäktsramarna fastställs välkomnas.
  • Samtliga föreslagna lagändringar bör införas så snart som möjligt så att Energimarknadsinspektionens får god tid på sig för att ta fram nya metoder och få dessa implementerade inför nästa reglerperiod 2028–2031