11 september, 2023

Remissyttranden

Remiss – Kommuner behöver bättre incitament för vindkraft

Industrins omställning och nya industrisatsningar i Sverige förväntas leda till en ökning av industrins elbehov med 70 TWh mellan 2023-2030 enligt en färsk studie från SKGS. Enligt samma studie kan energibalansen i Sverige upprätthållas förutsatt att utbyggnaden av vindkraft på land fortsätter på samma nivå som idag, det vill säga en ökning med 5,4 TWh per år mellan 2025-2030. Tyvärr ser utbyggnadstakten för landbaserad vindkraft ut att avta kraftigt efter 2025 där den främsta orsaken är att kommuner inte tillstyrker vindkraftsprojekt. Det behövs därför starkare incitament för både närboende och kommuner att tillstyrka vindkraftsetableringar och därutöver skulle bestämmelserna kring det kommunala vetot behöva ses över. Om vetot ska vara kvar behöver det meddelas tidigare och en tillstyrkan måste vara bindande under en viss tid.

SKGS har besvarat remissen Värdet av vinden – Kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften (SOU 2023:18).

Utredningen föreslår att boende inom en radie av sex gånger totalhöjden ska ha rätt till inlösen av fastigheten. Detta kommer att ta bort mycket av den osäkerhet som finns kring minskat värde på fastigheter som ligger nära vinkraftvek. SKGS anser att förslaget är rimligt och SKGS tillstyrker förslaget.

Utredningens förslag om en intäktsdelning med närboende inom ett avstånd av 10 gånger totalhöjden är en bra konstruktion som om det utformas rätt verkar generera en tillräckligt stor summa till de närboende samtidigt som det inte blir allt för belastande för ägaren till vindkraftverket. Den föreslagna maxnivån på 2 procent av omsättningen kan vara för hög och få en för stor inverkan på lönsamheten och ett lägre tak bör övervägas. Utredningen föreslår att intäkten ska beräknas så som att all producerad el har sålts till spotpris på marknaden men eftersom det är vanligt förekommande med prissäkrade långtidskontrakt, Power Purchase Agreements (PPA:er) så kan spotpriset ge en felaktig bild och bli betydligt dyrare än det satta taket procent.  

SKGS delar utredningens slutsats att förhandlingar mellan kommun och projektörer om bygdemedelsavtal måste upphöra och att kommunernas inblandning i vindkraftsetableringar måste få ett tydligt rättsligt ramverk. Vi instämmer även i förslaget att det ska finnas ett lagreglerat tak för hur hög andel av parkens produktionsintäkter som kommunen får ange att finansieringen till lokalsamhället ska motsvara.

SKGS delar utredningens slutsats att tillräckliga ekonomiska incitament inte kan skapas för kommuner utan en statlig finansiering. Om finansieringen helt ska tas från vinkraftsägarna riskerar det att försämra lönsamheten och göra att investeringar sker i andra länder i stället. SKGS föreslår därför att fastighetsskatten för vindkraft bör kommunaliseras. Upplägget bör göras på samma sätt som den kommunala fastighetsavgiften för bostadshus. Detta ska endast gälla vindkraft och inte kraftproduktion eller andra verksamhetstyper generellt. SKGS förespråkar i de flesta sammanhang teknikneutralitet och att de olika kraftslagen ska behandlas lika. Vi anser dock att i fallet med vindkraft finns ett behov av att ge ett särskilt incitament till kommuner att ge tillstånd till etablering av vindkraft i den egna kommunen som inte krävs för andra kraftslag. SKGS utesluter inte att fastighetsskatten för andra kraftslag ska kommunaliseras, men ser det inte som helt nödvändigt.  

Regeringen behöver även se över det kommunala vetot. Det är en orimlig ordning att en kommun kan ändra sitt beslut när som helst under processen. Vi uppmanar regeringen att skyndsamt ändra det kommunala vetot genom att gå vidare med de förslag från utredningen En rättssäker vindkraftsprövning i propositionen Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft. Enligt förslaget bevaras kommunens planmonopol men kommunens besked lämnas tidigt och blir bindande genom tillståndprövningsprocessen.

Läs hela remissen här